Acords del Consell Escolar

Atenent a la normativa vigent, fem públics els acords presos al consell escolar tenint en compte que la mateixa normativa destaca que “només cal especificar els acords presos de forma breu i tenint en compte la protecció de dades personals.” (Documents per a l’organització i la gestió dels centres).

 • S’aproven les modificacions proposades pel claustre dels següents apartats de les NOFC:
       * Disfresses i complements a l’escola.
       * Comunicació escola-família a través del correu electrònic.
  A la web de l’escola (apartat DOCUMENTS) es pot consultar el document de les NOFC actualitzat.
  – S’aprova el Pla d’Actuació de l’escola per al curs 2021-2022.
 • S’aprova l’activitat del Casal d’Estiu 2021.
 • S’aprova l’activitat Colònies de 6è a Prades.
 • S’aprova l’horari de la franja lectiva per al proper curs: de 9.00 a 14.00.
 • S’aproven el període d’adaptació (temps d’acollida) pels infants i les famílies que s’incorporin a P3, els cinc primers dies del curs escolar.
 • S’aprova acceptar els dies de lliure disposició per al proper curs que recomani el Consell Escolar Municipal de la ciutat de Barcelona.
 • S’aprova la cessió del menjador escolar a l’AFA per al proper curs. Es procedirà a la petició a la gerent del Consorci d’Educació perquè s’aprovi aquesta cessió des del CEB.
 • S’aprova la continuïtat del Projecte d’Educadores i d’Educadors gestionat per l’AFA.
 • S’aprova l’aportació econòmica de material escolar i sortides per al proper curs, mantenint l’import actual: 190 euros/infant.
 • S’aproven les modificacions de pressupost presentades.
 • S’aprova la participació de l’escola per al proper curs dels següents programes unificats del CEB: Escoles + Sostenibles, Èxit acompanyament educatiu, Fotografia en curs i Contes cantats.
 • S’aprova el tancament de l’exercici econòmic de l’any 2020.
 • S’aprova el pressupost de l’exercici econòmic de l’any 2021.
   
 • S’aprova la cessió d’espais de l’escola, sota el conveni del CEB d’ús Social de Centres, al Centre Civic La Barraca de la Sagrera, per tal que puguin dur a terme els seus tallers per a persones del barri.
 • S’aprova la Programació General Anual per al curs 2020-2021.
 • S’aprova la Memòria Anual del curs 2019-2020.
   

S’aprova el Pla d’Actuació definitiu per al curs 2020-2021.

 • S’aprova el nou Projecte Educatiu de Centre, que ha estat actualitzat i modificat a partir de la darrera versió d’aquest document aprovada el juny de l’any 2014.
 • S’aproven els dies festius de lliure disposició per al proper curs: 7 de desembre de 2020, 15 de febrer de 2021 i 21 de maig de 2021.
 • El Consell Escolar mostra el seu acord en els canvis en la gestió econòmica del cobrament de material i sortides de les famílies: l’escola tornarà a ser gestora d’aquests cobraments (durant els darrers cursos la gestió la feia l’AFA i transferia els diners a l’escola) i s’oferiran dues modalitats de pagament (pagament únic o pagament fraccionat en dues quotes). Si alguna família demana un altre tipus de fraccionament, es gestionarà directament amb la direcció per tal de donar resposta a la necessitat de la família.
 • Es presenta el Pla d’Obertura de l’escola en el moment en què Barcelona entri en la fase 2 de desescalada (previsiblement dilluns 8 de juny).
 • S’aprova el Pla d’Obertura per unanimitat amb el suport i l’acord de totes les persones del Consell Escolar.
 • S’aprova el Projecte de Convivència de l’escola.
 • S’aproven les NOFC, Normes d’Organització i Funcionament de Centre.
 • S’acorda que l’AFA continuï gestionant el Menjador Escolar el proper curs.
 • S’aprova el Pla de Contingència.
 • Acord sobre l’aportació econòmica de les famílies en concepte de material escolar (projecte socialització) i sortides per al curs 20-21. 190 euros.
 • S’aprova la devolució a les famílies per les aportacions fetes en concepte de dies de confinament.
 • Gestió econòmica. Tancament de l’exercici econòmic de l’any 2019.
 • Gestió econòmica. Aprovació del pressupost per l’any 2020.
 • Aportacions al Projecte de Convivència. Document en procés d’elaboració.
 • S’aprova la cessió dels espais de l’escola a l’empresa 7d’Aventura, per realitzar el Casal d’Estiu a l’escola.
 • S’aproven les noves propostes d’Ús Social de Centres Públics.
 • Continuació de la revisió del document NOFC.
 • S’aproven les propostes de modificació de pressupost.
 • S’aprova la proposta d’Ús Social de Centres per aquest curs escolar, sota el conveni oficial del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • S’aproven les sortides per al curs 19-20, tant les de la franja lectiva com les de l’espai de migdia.
 • S’aprova la PGA 19-20 i la MA 18-19.