Acords del Consell Escolar

Atenent a la normativa vigent, fem públics els acords presos al consell escolar tenint en compte que la mateixa normativa destaca que “només cal especificar els acords presos de forma breu i tenint en compte la protecció de dades personals.” (Documents per a l’organització i la gestió dels centres).

 • Aprovació del pressupost 24-25 i liquidació del curs 23-24.
 • APS a l’escola dels alumnes de l’institut la Sagrera: estan fent un servei d’acompanyament als ambients d’infantil a les propostes de psicomotricitat, al taller de pintura i lectura de contes pels infants de cicle inicial.
 • Presentació de les convocatòries dels projectes dels quals volem formar part: Probleu i Eramus +.
 • Portes obertes de l’escola per a noves famílies dia 1 de març: s’acorda que les famílies que vulguin estaran amb nosaltres. S’ha de comunicar a la tutora de l’ambient.
 • Presentació dels nous membres del Consell escolar.
 • Recordatori de les festes de l’escola en concret la festa d’hivern.
 • Memòria Anual 21-22. Valoració i aprovació.
 • Programació General Anual 23-24. Valoració i aprovació.
 • Sortides previstes per al curs 23-24 (franja lectiva i espai de migdia) i colònies.
 • Valoració i aprovació.
  Activació de les Càpsules pedagògiques després de les xerrades fetes pels mestres i xerrades de mestres límits ( primer trimestre) i lectoescriptura ( segon trimestre)
 • S’aprova l’entrada progressiva d’I3
 •  
  S’aprova la gestió del menjador per part de l’AFA
 •  
  S’informa i s’aprova que es demanarà l’horari intensiu de 9 a 13 h l´últim dia de desembre i el mes de juliol.
 •  
  S’aprova pujar l’aportació de les famíles a 210 euros per infant, per al material escola ( projectede socialització) i les sortides sortides del curs excepte colònies.
 •  
  Valoració final de curs.
 • S’acorden els representats que formaran part del tribunal avaluador del nou projecte de direcció.
 •  
  S’aprova el canvi d’una plaça estructural de PRIM ANGLÈS a infantil EGI
 •  
  S’informa de l’estrena del documental Nèixer per Nèixer al CCBB
 • Aprovació de la liquidació del pressupost del curs 22
 •  
  Aprovació del pressupost del curs 23
 •  
  Presentació de les diferents propostes per compartir el dia a dia de l’escola amb les famílies.
 • S’aproven les cessions d’espais de l’escola a l’entitat el Roure, Senda i el Casal d’estiu CET 10.
 • Es comparteix la situació de perill del projecte d’educadors. Molt inviable la continuïtat.
 • Aprovació de l’actualització de les sortides anuals.
 • Presentació del projecte de direcció del curs actuals i de la Programació general anual.
 • Es presenta el nou equip directiu i les línies d’acció que seran matenir i fer crèixer l’escola.
 • Tenim un nou inspector a l’escola: Ignasi Duch i gavaldà
 • S’aprova el pla d’actuació de l’escola pel curs 2022-2023
 • Es revisen els membres de les comissions del Consell Escolar i queden representades pels següents membres:
  Comissió Econòmica: Manel, Joana i Desireé
  Comissió Permanent: Laia, Jaione i Desireé.
  Comissió de convivencia: Olga, Estela, Maite i Desireé.
  Comissió acompanyament afectiu-sexual: Ferran, Marta i Desireé
 • Uns dels objetius del curs és reactivar la relació famílies-escola potenciant més activitats i trobades. Una d’elles será el 20 d’abril que es farà les segones jornades pedagògiques per famílies de l’escola i altra trobades de dirección amb les famílies representats de l’ambient.
 • Els Consells Escolars es faran dijous a les 16.45h.
 
 • Es fa la valoració general del curs.
 • Es comunica a les persones membres del Consell Escolar els canvis en l’Equip Directiu per al proper curs.
 • S’informa de les mestres i dels mestres que no continuaran a l’escola el proper curs, una vegada conegudes les destinacions per al curs 22-23.
 • ACORDS:
   
  1. S’aprova la continuïtat de la Gestió del menjador per part de l’AFA. Es farà la sol·licitud al Consorci d’Educació per tal de signar el conveni entre la direcció del centre, la presidència de l’AFA i la gerència del CEB.
  2. S’aproven els dies de lliure disposició recomanats pel Consell Escolar Municipal: 31/10, 9/12, 20/02, 17/03 i 26/05.
  3. S’aproven els 5 dies d’entrada progressiva pels infants d’ I3 (del 5 al 9 de setembre).
  4. S’aprova l’horari lectiu per al proper curs, continuant amb la jornada continuada de 9.00 a 14.00 (recentment el Departament d’Educació ha comunicat l’aprovació de continuïtat d’aquest horari per al proper curs).
  5. S’aprova l’activitat Casal d’Estiu 2022 que és gestionada per la direcció del centre i l’empresa de lleure CET10.
  6. S’aproven les colònies de 6è a Prades, entre els dies 13 i 17 de juny.
  7. S’aprova mantenir l’aportació de les famílies de 190 euros per infant, per al material escolar (projecte de socialització) i les sortides (excepte les colònies).
 • ACORDS:

  1. La directora comparteix amb el consell escolar la memòria de final de

  mandat del Projecte de Direcció 2018-2022. S’adjunta el document que es

  comparteix amb el Consell Escolar a l’acta de la sessió.

  2. Es constitueix la comissió que ha de participar en el procés de traslladar

  l’opinió del Consell Escolar, relacionada amb el PdD 18-22, a la inspectora

  del centre.

  3. S’acorda que les persones que han de formar part de la comissió que ha de

  traslladar l’opinió del Consell Escolar sobre el PdD 18-22 (s’adjunta

  document amb les dades d’aquestes persones).

 • ACORDS:
  1. S’aprova per unanimitat la proposta de modificació del Projecte Educatiu de Centre.
  2. S’aprova per unanimitat la modificació dels actuals llocs de treball específics amb perfil professional: supressió d’un lloc d’ INF DIV i supressió d’un lloc d’INF EGI, i creació de dos nous llocs: un de PRI DIV (Educació Primària Diversitat) i un de PMU DIV (Primària Especialitat de Música amb perfil Diversitat).
 • ACORDS:
  – S’aprova el tancament de l’exercici econòmic de l’any 2021.
  – S’aprova el pressupost per al 2022.
 • ACORDS:
  1. S’aproven les modificacions de pressupost presentades (exercici 2021).
  2. S’aprova l’adhesió com a Consell Escolar al manifest del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model lingüístic de l’escola catalana.
  3. Es modifica un punt de les NOFC. Pàgina 69. AFA I ESCOLA. ORGANITZACIÓ.
  On hi diu:

  “Un membre de la Junta de l’AFA serà designat per aquesta per formar part del Consell Escolar com a representant de l’associació; es recomana que sigui la persona que exerceix la presidència de l’associació.”

  Aquest paràgraf queda modificat de la següent manera:

  Un membre de la Junta de l’AFA serà designat per aquesta per formar part del Consell Escolar com a representant de l’associació.

 • ACORDS:
  1. Es constitueix el nou Consell Escolar i les persones que s’hi incorporen prenen possessió de la seva representació.
  2. Es nomena la persona representant del Consell Escolar que ha d’impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. La persona escollida és Marta Loi (representant de famílies).
  3. Es creen les noves comissions del Consell Escolar, que queden representades per les següents persones:
  a) COMISSIÓ ECONÒMICA: Astrid Ruiz, Isabel Rodríguez, Ruth Vilela i Manel Muñoz.
  b) COMISSIÓ PERMANENT: Astrid Ruiz, Isabel Rodríguez, Desireé Hortigón, Jaione Etxebarria, Manel Muñoz i Gemma Noguera.
  c) COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: Astrid Ruiz, Isabel Rodríguez, Anna Fontanals, Olga López, Gemma Noguera i Estela Mancheño.
  d) COMISSIÓ PER A LA IGUALTAT: Astrid Ruiz, Ferran Ruiz, Marta Loi i Estela Mancheño.
 • S’aproven les modificacions proposades pel claustre dels següents apartats de les NOFC:
       * Disfresses i complements a l’escola.
       * Comunicació escola-família a través del correu electrònic.
  A la web de l’escola (apartat DOCUMENTS) es pot consultar el document de les NOFC actualitzat.
  – S’aprova el Pla d’Actuació de l’escola per al curs 2021-2022.
 • S’aprova l’activitat del Casal d’Estiu 2021.
 • S’aprova l’activitat Colònies de 6è a Prades.
 • S’aprova l’horari de la franja lectiva per al proper curs: de 9.00 a 14.00.
 • S’aproven el període d’adaptació (temps d’acollida) pels infants i les famílies que s’incorporin a P3, els cinc primers dies del curs escolar.
 • S’aprova acceptar els dies de lliure disposició per al proper curs que recomani el Consell Escolar Municipal de la ciutat de Barcelona.
 • S’aprova la cessió del menjador escolar a l’AFA per al proper curs. Es procedirà a la petició a la gerent del Consorci d’Educació perquè s’aprovi aquesta cessió des del CEB.
 • S’aprova la continuïtat del Projecte d’Educadores i d’Educadors gestionat per l’AFA.
 • S’aprova l’aportació econòmica de material escolar i sortides per al proper curs, mantenint l’import actual: 190 euros/infant.
 • S’aproven les modificacions de pressupost presentades.
 • S’aprova la participació de l’escola per al proper curs dels següents programes unificats del CEB: Escoles + Sostenibles, Èxit acompanyament educatiu, Fotografia en curs i Contes cantats.
 • S’aprova el tancament de l’exercici econòmic de l’any 2020.
 • S’aprova el pressupost de l’exercici econòmic de l’any 2021.
 • S’aprova la cessió d’espais de l’escola, sota el conveni del CEB d’ús Social de Centres, al Centre Civic La Barraca de la Sagrera, per tal que puguin dur a terme els seus tallers per a persones del barri.
 • S’aprova la Programació General Anual per al curs 2020-2021.
 • S’aprova la Memòria Anual del curs 2019-2020.

S’aprova el Pla d’Actuació definitiu per al curs 2020-2021.

 • S’aprova el nou Projecte Educatiu de Centre, que ha estat actualitzat i modificat a partir de la darrera versió d’aquest document aprovada el juny de l’any 2014.
 • S’aproven els dies festius de lliure disposició per al proper curs: 7 de desembre de 2020, 15 de febrer de 2021 i 21 de maig de 2021.
 • El Consell Escolar mostra el seu acord en els canvis en la gestió econòmica del cobrament de material i sortides de les famílies: l’escola tornarà a ser gestora d’aquests cobraments (durant els darrers cursos la gestió la feia l’AFA i transferia els diners a l’escola) i s’oferiran dues modalitats de pagament (pagament únic o pagament fraccionat en dues quotes). Si alguna família demana un altre tipus de fraccionament, es gestionarà directament amb la direcció per tal de donar resposta a la necessitat de la família.
 • Es presenta el Pla d’Obertura de l’escola en el moment en què Barcelona entri en la fase 2 de desescalada (previsiblement dilluns 8 de juny).
 • S’aprova el Pla d’Obertura per unanimitat amb el suport i l’acord de totes les persones del Consell Escolar.
 • S’aprova el Projecte de Convivència de l’escola.
 • S’aproven les NOFC, Normes d’Organització i Funcionament de Centre.
 • S’acorda que l’AFA continuï gestionant el Menjador Escolar el proper curs.
 • S’aprova el Pla de Contingència.
 • Acord sobre l’aportació econòmica de les famílies en concepte de material escolar (projecte socialització) i sortides per al curs 20-21. 190 euros.
 • S’aprova la devolució a les famílies per les aportacions fetes en concepte de dies de confinament.
 • Gestió econòmica. Tancament de l’exercici econòmic de l’any 2019.
 • Gestió econòmica. Aprovació del pressupost per l’any 2020.
 • Aportacions al Projecte de Convivència. Document en procés d’elaboració.
 • S’aprova la cessió dels espais de l’escola a l’empresa 7d’Aventura, per realitzar el Casal d’Estiu a l’escola.
 • S’aproven les noves propostes d’Ús Social de Centres Públics.
 • Continuació de la revisió del document NOFC.
 • S’aproven les propostes de modificació de pressupost.
 • S’aprova la proposta d’Ús Social de Centres per aquest curs escolar, sota el conveni oficial del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • S’aproven les sortides per al curs 19-20, tant les de la franja lectiva com les de l’espai de migdia.
 • S’aprova la PGA 19-20 i la MA 18-19.