L’objectiu de l’AFA és donar suport a totes les persones de la Comunitat Educativa, sempre en sintonia i coherència amb el projecte pedagògic de l’escola enfortint, d’aquesta manera, els vincles entre les persones de la comunitat.

L’estructura organitzativa de l’AFA ha de facilitar la participació de les famílies i ha de permetre un treball coordinat amb la direcció de l’escola. És per aquest motiu que es promourà la creació d’espais accessibles per a totes les famílies de l’escola, per tal de compartir informacions, debatre temes, fer celebracions i festes, etc. Altres espais de participació i col·laboració són les Comissions Mixtes, formades per representants de famílies i de l’equip de mestres.

L’AFA treballar en estreta col·laboració amb la direcció i amb l’equip de mestres, i se n’encarrega d’aspectes de gestió i suport a tasques relacionades amb el funcionament del projecte que requereixen la inversió de molt de temps i de molta implicació; en aquest sentit, les persones que formen part de la junta són un puntal essencial per l’escola i pel Projecte Educatiu de Centre. Des de l’Equip Directiu vetllem perquè les famílies de l’escola formin part de l’Associació de Famílies d’Alumnes ja que cal la col·laboració de totes les persones de la comunitat perquè l’AFA continuï amb la seva tasca, ja que és de vital importància i imprescindible per continuar fent créixer i construint l’escola.

D’altra banda, l’AFA també serà una manera més de coordinació amb l’exterior i de projecció més enllà de les portes de l’escola.

La junta de l’AFA està formada per 12 membres ratificats i ratificades a l’assemblea de socis i de sòcies. Per tal de distribuir tasques, el treball de l’AFA es desenvolupa a través de comissions (algunes mixtes de mestres i famílies, i altres només de famílies) i amb un representant per cada ambient.

Les comissions mixtes de l’AFA i l’escola són les encarregades de gestionar aspectes importants per l’escola com són el medi ambient, els casals, les activitats extraescolars, l’escola de famílies, les festes, les iniciatives comunitàries, el manteniment d’alguns espais de l’escola, la defensa de l’escola pública, la creació de materials didàctics, el menjador escolar, les sortides de famílies a la muntanya, la inclusió educativa, la coeducació i feminismes, la comunicació…

Tal i com contemplen els estatuts de l’AFA, els requisits per associar-se són satisfer la quota anual per unitat familiar i col·laborar i participar en la mesura de les possibilitats de cadascú en les activitats de l’associació de manera puntual, activa o plena.

Una de les grans tasques que fa l’AFA a l’escola és la gestió del menjador escolar, encarregant-se de formalitzar la contractació dels i de les persones acompanyants i de gestionar directament amb una empresa externa tot el que fa referència als aliments i a la cuina. Aquesta cessió de la gestió és renovada cada curs escolar, amb la conformitat de la direcció de l’escola i l’autorització de la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona. En relació a la gestió del menjador escolar, cal destacar que la part pedagògica i d’acompanyament als infants d’aquest espai és gestionada directament per l’equip directiu de l’escola. En quan a contractació, cal tenir en compte que també se n’encarrega de la gestió de contractes de les persones que acompanyen les activitats extraescolars.

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, document que forma part d’aquest Projecte Educatiu, concreten amb més detall tot el que fa referència a l’AFA i a les Comissions Mixtes.

Per consultar més informació en relació a l’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES visita la seva pàgina web.