La Carta de Compromís Educatiu és un document normatiu que hem de tenir tots els centres educatius.
Per a les mestres va ser un gran repte dur a terme aquest redactat, ja que el nostre desig era obtenir un document que ens fes sentir còmodes tant a les famílies com a l’equip docent. El procés d’elaboració va comptar amb la participació de famílies i mestres (es van obrir diferents mecanismes de participació) i la carta va ser aprovada pel Consell Escolar del centre.
 
Us presentem la nostra Carta de Compromís Educatiu:

 Aquest document que de ser signat per l’escola i per la família en el moment en què s’efectua la matrícula al centre

Per part del centre
1. L’escola es compromet a mantenir els dos pilars fonamentals a partir dels quals es desenvolupa el Projecte Educatiu de Centre (PEC):
– Una mirada respectuosa envers els infants.
– Metodologies de treball actives i vives.
… per tal de contribuir al desenvolupament integral dels infants tot respectant la seva naturalesa pròpia i les seves necessitats vitals, tenint-ne cura perquè puguin créixer en equilibri i benestar.
2. Centrar l’actuació tenint com a punt de partida una mirada àmplia envers la infància i l’educació, tenint en compte en tot moment les necessitats vitals dels nens i de les nenes: protecció i seguretat, autonomia i exploració, autoregulació i temps d’interacció, moviment i joc espontani, necessitat de pertinença i de vincles, construcció d’un autoconcepte positiu, autorealització i desenvolupament de totes les potencialitats i dimensions de la persona, acompanyament emocional…
… perquè l’infant se senti reconegut, acceptat i estimat.
3. Oferir a les famílies una escola acollidora i oberta a les aportacions on cadascú hi trobi el seu lloc i senti que hi pertany. Vetllar perquè hi hagi una complicitat entre la família i l’escola de manera que el vincle que es creï esdevingui el punt de partida per poder “fer escola” a partir de les reflexions compartides, créixer junts i juntes, aprendre els uns dels altres, sempre des del respecte i la confiança.
… perquè les relacions humanes siguin naturals des d’una mirada amorosa i sistèmica.
4. Mantenir informades a les famílies dels documents de centre (especialment del PEC) i de l’organització i funcionament general de l’escola, i facilitar canals de participació i intercanvi durant l’elaboració dels mateixos.
5. Mantenir el funcionament com a “escola oberta a les famílies” i “comunitat d’aprenentatge” amb la voluntat de cuidar la comunicació regular família-escola per tal d’acompanyar conjuntament a l’infant en el seu procés de creixement personal i d’aprenentatge, adoptant en tot moment les mesures educatives més adients per atendre les necessitats específiques de cada alumne o alumna.
6. Compartir informació amb la família sobre l’organització, les concrecions del currículum, les opcions metodològiques, els criteris d’atenció a la diversitat i l’avaluació que es van duent a terme a l’escola.
7. Vetllar pel bon funcionament i per la continuïtat del treball compartit en la creació de l’escola a través de les comissions de pares-mares-mestres, de la feina conjunta escola-AFA i del Consell Escolar del centre.

Per part de la família
1. Respectar i col·laborar en l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre (PEC) a través dels canals de participació que ofereixi l’escola. Conèixer de primera mà els criteris metodològics, organitzatius i de funcionament i respectar-los, tenint present en tot moment les tasques, funcions i responsabilitats de cada persona dins de l’escola.
2. Establir una comunicació directa amb el centre i parlar directament amb l’equip docent o l’equip directiu sempre que sorgeixin dubtes o situacions que necessitin ser resoltes. Adreçar-se directament a l’escola per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del PEC.
3. Interessar-se per la vida de l’escola, pel dia a dia, per les actuacions que requereixin la participació de les famílies des de l’àmbit on cada persona, des d’una mirada sistèmica, se senti més a gust: junta de l’AFA, comissions de treball de famílies i mestres, participació directa dins dels ambients amb els infants, activitats puntuals, xerrades col·loqui, acompanyament en moments puntuals… Conèixer els aspectes fonamentals que fan que l’escola sigui un espai acollidor i obert, i cercar els espais necessaris per trobar-hi un lloc on cadascú senti que hi pertany. Respectar els espais en que es contemplen amb o sense acompanyament de les famílies i interessar-se per la manera de fer amb els infants i actuar amb coherència amb el projecte en l’acompanyament dels infants dins dels ambients.
4. Respectar el caràcter propi del centre, les metodologies de treball vives i actives, i les actuacions docents centrades en una mirada respectuosa envers els infants.
5. Facilitar a l’escola les informacions que siguin rellevants per l’acompanyament del fill o de la filla en el seu procés de creixement i d’aprenentatge. Vetllar per actuacions amb l’equip docent centrades en la complicitat i el treball compartit.

Reflexions pedagògiques… “Carta a la Carta de Compromís Educatiu” al “Cafè pedagògic”