El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representants de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.
Les persones representants del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

  • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).
  • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, 16.7.2009).
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006).

Representants de la nostra escola

Nom Càrrec
Astrid Ruiz Presidenta
Desireé Hortigón Equip Directiu
Isabel Rodríguez Equip Directiu
Lluna Sepulcre Mestres
Ruth Vilela Mestres
Joan Singer Famílies
Sandra Caro Famílies
Olga López Famílies
Gema Ibars Personal Administració i Serveis
Manel Muñoz Associació de Famílies d’Alumnes
Pilar Lleonart Ajuntament

Correus electrònics de contacte de cada sector

Representant ajuntament: plleonart@bcn.cat
Equip Directiu: a8066516@xtec.cat
 
Les persones de l’equip de mestres i del PAS tenen contacte directe amb els seus i les seves representants.