Des de la nostra mirada, no té sentit crear espais que eduquin en que hi ha una sola manera normal de viure els cossos, la sexualitat, els vincles sexuals afectius i els models de família.

Quan parlem d’un entorn segur per la infància, hem de tenir molt present tot el relacionat amb l’acompanyament afectiu sexual, la coeducació i la igualtat de gènere com a accions educatives fonamentades en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, potenciant així la igualtat d’oportunitats sense discriminacions entre sexes. Tot i així, des de l’escola sentim que hem de fer un pas més enllà, i ampliar la mirada quan parlem de “gènere” ja que sentim que hem de cuidar, per tal que tots els infants es sentin reconeguts independentment de les seves tendents, la diversitat d’identitats de gènere, d’expressions de gènere i d’identitat sexual, i més en l’etapa que acompanyem en què els infants estan en un procés de construcció de la pròpia identitat.

Per tant, a l’Escola Congrés-Indians vetllem per un acompanyament afectiu sexual a la infància que sigui impecable i inclusiu en tots els sentits. El nostre projecte en relació a l’acompanyament afectiu sexual a la infància contempla els principis que ens han acompanyat des de l’inici del projecte d’escola i que es desplega en la concreció dels aspectes metodològics i globals propis de cada etapa.

La nostra escola està en permanent creixement i consolidació teòrica i metodològica, fet que ens permet abocar-nos a nous i necessaris desafiaments. Aquest context ens permet prioritzar la creació d’un model d’ACOMPANYAMENT AFECTIU SEXUAL INTEGRAL, des de la perspectiva de DRETS HUMANS, GÈNERE i INFÀNCIA.

La present estratègia implica a totes les persones que formem part de la Comunitat Educativa, considerades en les seves particularitats i funcions (equip directiu, equip docent i no docent, famílies, AFA i alumnat). Per tant, totes les comissions encarregades d’organitzar xerrades per a famílies o espais o tallers per a famílies i/o infants, així com totes les persones de l’equip docent en el moment de planificar l’acció educativa amb l’alumnat, hauran de tenir en compte el compliment dels tots els principis de l’escola en relació a la mirada del desenvolupament afectiu sexual, que es concreten en el Projecte d’Acompanyament Afectiu Sexual Integral a la Infància. Totes les accions que es duguin a terme dins de l’escola hauran de protegir els Drets Humans de tot l’alumnat; això inclou totes les tendents a conèixer els seus drets, fer-los valdre i conèixer les vies per demanar ajuda si senten que algun d’aquests drets els estan sent vulnerats.

Considerem que totes les accions que realitzem transmeten models de socialització amb una perspectiva de gènere implícita; per tant, no existeixen les accions neutres al gènere. Som conscients dels tabús socials que ens envolten, per la qual cosa hem de considerar l’especial importància que té que en aquestes edats és quan s’aprenen els rols de gènere normatius. En aquest sentit, l’escola no pot permetre que aquests aspectes hi entrin d’una manera irreflexiva ja que, no treballar en això, és repetir l’hegemonia sexista i masclista. D’aquesta manera, vetllem per futures generacions de persones adultes que creixin a partir de canvis ideològics significatius per la societat futura. En aquest sentit, si els infants són acompanyats des d’aquesta mirada, entenem que podran construir una sexualitat més lliure de prejudicis.

La nostra mirada es centra en no patologitzar la diversitat, ni considerar-la com una excepció a la norma. En totes les propostes s’ha de reconèixer i protegir que la identitat sexual, el gènere, l’expressió de gènere i l’orientació del desig sexual són complexes, dinàmics i poden variar durant totes les etapes vitals, segons cada cultura i temps històric. Per tant, tots els continguts proposats sobre sexualitat han d’acompanyar les etapes evolutives dels infants, les diversitats funcionals, les identitats ètniques i les diferents creences per raons religioses. Es considera que les possibles tensions que puguin sorgir d’aquestes trobades de realitats i cosmovisions, són un moment idoni per fomentar el diàleg i la transmissió d’habilitats socials saludables i respectuoses.

Des de la nostra mirada, no té sentit crear espais que eduquin en que hi ha una sola manera normal de viure els cossos, la sexualitat, els vincles sexuals afectius i els models de família. El Projecte d’Acompanyament Afectiu Sexual Integral a la Infància de l’escola sempre vetlla perquè les coses no es visquin des del que és únicament biològic per evitar qualsevol tipus d’exclusió. La creació d’espais que es generin per aspectes biològics que es proposin des de l’escola, vetllaran per no ser essencialistes, biologistes ni binaris. Per això es promouran espais de reflexió on s’habiliti que no hi ha una sola manera de viure els processos biològics. Per tant, tampoc contemplem la proposta d’espais, l’ús de materials, o la realització de tasques ni de propostes que impliquin la separació d’activitats en funció del gènere o de la identitat sexual. Els infants de l’escola, que abasten una edat d’entre 3 i 12 anys, es troben en un moment de construcció de la pròpia identitat (incloent la identitat sexual).

També hem de tenir en compte que la institució escolar vetlla per una educació sexual que en cap cas ha de segregar en aquesta funció d’educar en la sexualitat. En aquest sentit, cal respectar que l’escola com a institució ha de ser un espai de seguretat i protecció, i que no pot obligar als infants a exposar-se ni a prendre una postura sobre la seva sexualitat o tipus de família per poder participar d’activitats proposades per l’escola o que es duguin a terme dins del recinte escolar, ni en horari lectiu ni en horari no lectiu. Per tant, a l’escola no fomentem ni proposem cap activitat ni taller que segregui o exclogui en funció de la identitat sexual dels infants, ni cap activitat o taller que exclogui cap família, respectant la diversitat familiar de models de família, i són especialment exclosos tots els tipus de violència masclista, tant dels continguts com de les formes.