Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants. Convivim amb els nens i les nenes amb la voluntat que se sentin reconeguts, acceptats i estimats i puguin créixer en equilibri i benestar.

El seu progrés en l’autonomia i l’autoregulació dels propis processos el centrem en el desenvolupament de les percepcions emocionals, motrius, socials i cognitives.

L’estreta relació entre límits i llibertat permet un acompanyament centrat en la protecció i la seguretat, vetllant en tot moment perquè prevalgui el sentit de responsabilitat per sobre del de l’obediència.

La nostra escola és una comunitat d’aprenentatge en què les relacions humanes es produeixen dins d’un enfocament holístic, sempre a través d’una mirada amorosa i sistèmica.

Cal respectar la naturalesa de cada infant tot mantenint la pròpia essència i la manifestació natural i espontània dels nens i de les nenes.

El nostre projecte educatiu es fonamenta en actuacions que donen resposta a les necessitats d’un món canviant, complex, divers i obert.

Creiem en la importància de formar infants en la reflexió a partir de la investigació/acció, del treball en equip, de plantejaments globalitzats… dins d’un marc que potenciï l’autoaprenentatge en tot moment.

El treball curricular es concreta en tres aspectes fonamentals:

–  El currículum es genera en l’acció.

–  Les metodologies de treball són actives i sempre al servei dels infants.

–  El currículum està exposat als nens i a les nenes.

El nostre dia a dia es concreta en activitats lliures i activitats dirigides. Ambdues metodologies de treball es planifiquen a partir del currículum prescriptiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les activitats lliures es desenvolupen dins dels ambients preparats per aprendre i conviure, on els infants investiguen i es manifesten de manera espontània. D’aquesta manera afavorim l’expansió de tots els potencials de la persona. Aquests ambients són espais d’autoaprenentatge que permeten el desenvolupament de la seguretat en un mateix o en una mateixa i que potencien l’esperit investigador que tenen tots els infants de manera natural.

Les activitats dirigides es concreten en propostes, tallers i processos globalitzats. D’aquesta manera oferim als infants el descobriment de materials, la presa de decisions davant de diverses propostes, el treball cooperatiu… a través d’un agrupament d’infants més reduït. L’observació i evolució en els ambients lliures ens permeten planificar aquestes activitats tenint en compte el moment en què es troben els infants.

En tot aquest procés les mestres acompanyem els infants, els observem, hi som presents, proposem, no condicionem, no fem judicis… Les acompanyants preparem els ambients i organitzem el temps i l’espai per afavorir l’autonomia en l’aprenentatge dels nens i de les nenes, evitant una excessiva intervenció per part de l’adult.

Aquest acompanyament respectuós permet que cada infant pugui SER.

Article “Educar o ajudar a trobar la passió?” al “Cafè Pedagògic.

Article “La millor manera de deixar de ser mestra” al Cafè Pedagògic.