Si dins del Projecte Educatiu de Centre té una gran importància l’acompanyament emocional als infants i a les famílies, també cal contemplar l’acompanyament professional d’aquestes noves incorporacions docents que han de ser acollides amb calidesa, cura i rigor.

L’arribada d’una mestra o d’un mestre a l’escola és viscuda com una oportunitat pel projecte d’enriquir-se i de renovar el seu motor amb noves idees, noves vivències, noves experiències… que aporta tota persona que s’incorpora a l’equip. Des de l’escola, sentim la necessitat de cuidar, acollir i acompanyar a les persones noves que arriben, per la qual cosa acompanyem el procés de benvinguda de totes les persones que arriben.

Un projecte com el de la nostra escola, que és relativament jove i que es va construint i consolidant any rere any, ha de fer un acompanyament i un seguiment del professorat que s’incorpora cada any, així com una formació que es duu a terme des del mateix equip (aquestes persones són acompanyades en la seva formació interna per persones de l’Equip de Coordinació i de l’Equip Directiu) on es comparteixen aspectes teòrics relacionats amb les bases psicopedagògiques del nostre projecte, així com aspectes pràctics del dia a dia a l’escola; dins d’aquest acompanyament també es contempla la cura de les persones en relació al vincle, al seu estat d’ànim, a les incerteses que va sentint en el seu dia a dia, les inseguretats, els dubtes personals i professionals que li sorgeixen… Si dins del Projecte Educatiu de Centre té una gran importància l’acompanyament emocional als infants i a les famílies, també cal contemplar l’acompanyament professional d’aquestes noves incorporacions docents que han de ser acollides amb calidesa, cura i rigor.

Mereix també una menció especial el comiat dels docents que, per una raó o una altra, deixen el projecte i que, per tant, necessiten i necessitem fer un tancament de tot el seu procés dins de l’escola. La seva mirada, d’una persona que es prepara per un canvi, també pot ser molt útil pel projecte i per la persona i forma part de la responsabilitat de l’escola de cuidar a les persones que n’han format part i que han ajudat a construir-lo.

El protocol d’acollida de mestres nous i noves el durà a terme la cap d’estudis però està pensat per ser potencialment assumit per algun o alguna, o alguns o algunes memebres de l’equip de coordinació, o per algun mestre o alguna mestra amb una llarga trajectòria a l’escola; està destinat a aquelles persones que s’incorporen a l’escola però obert a aquells mestres i aquelles mestres que, tot i portar un temps al projecte, considerin que els hi pot resultar útil. També hi poden participar, com a agents impulsors o impulsores, altres mestres que puguin aportar des de la seva experiència en moments puntuals, participant o dinamitzant algunes sessions, converses o diàlegs.

Els objectius d’aquests acompanyament i d’aquestes sessions són:

 • Aproximar a les noves incorporacions el projecte d’escola a nivell teòric i ajudar-les a veure i analitzar les seves implicacions en el terreny pràctic tot compartint la cultura del centre, els seus significats, conceptes i idees, incorporant els punts de vista i aportacions dels nous docents i de les noves docents.
 • Crear un espai acollidor i de confiança on hi hagi la llibertat suficient per expressar els dubtes, les contradiccions i els estats d’ànim que el seu procés professional o personal va manifestant a mida que s’involucra i implica en el projecte, mantenint una actitud crítica i reflexiva constant i creant un vincle segur entre totes les persones de l’equip.

Aquests dos grans objectius, es concreten de la següent manera:

 • Acollir el nou professorat amb calidesa.
 • Crear un vincle segur de confiança que permeti el diàleg transparent, l’expressió dels dubtes i incorporar un espai d’aportacions i de constant reflexió.
 • Fomentar el sentiment de pertinença a l’equip.
 • Familiaritzar-se i aprofundir en alguns aspectes teòrics i pràctics que caracteritzen el projecte: l’acompanyament emocional i la resolució de conflictes, les metodologies centrades en la vessant socioconstructivista, el treball i l’acompanyament als ambients, el paper del mestre o de la mestra, l’observació i la documentació, la comunicació, l’avaluació, la creativitat i la diversitat d’intel·ligències i estils d’aprenentatge de l’alumnat.
 • Assessorar i resoldre dubtes i demandes concretes.
 • Mantenir un seguiment i una supervisió d’aquest professorat en diversos àmbits i mantenir viva la sensació d’obertura, de diàleg i de reflexió compartida.
 • Crear espais i temps formals per a compartir amb les professorat que s’incorpora a l’escola.
 • Observar als mestres i a les mestres en acció en funció de les seves demandes i compartir amb ells i elles aquestes observacions.
 • Fomentar l’autonomia del professorat i de la seva acció i reflexió dins del projecte.
 • Avaluar conjuntament el seu procés individual i el suport formal rebut per part de l’equip.

Per tal d’anar treballant aquests objectius, el protocol d’acollida contempla tot un seguit de continguts específics que s’estructuren en blocs temàtics i que contenen diferents subtemes. Aquesta categorització s’ha determinat en funció del que s’ha realitzat al llarg dels cursos, i sempre es pot anar ampliant o modificant en relació a les necessitats concretes de cada mestre o mestra, o grup de mestres, que participen cada curs d’aquesta formació interna i d’aquest acompanyament:

 • Acompanyament emocional: la presència de l’adult o l’adulta i conflictes, límits i llibertat.
 • Aspectes metodològics: ambients (estètica, ètica i sentit), metodologies de la vessant socioconstructivista i programacions i propostes.
 • Observació, comunicació i documentació: valoració i importància de la documentació, estratègies i criteris d’observació, qüestions tècniques i de concepte, i avaluació i informes.
 • Fonaments psicopedagògics del projecte de l’escola: formació i creació del projecte (bases i història), fonaments generals del projecte (antecedents, referències i inspiracions) i les intel·ligències múltiples.

La metodologia d’aquesta acollida, formació i seguiment pretén ser coherent amb els propis principis metodològics de l’escola, per la qual cosa serà dinàmica, flexible i adaptable a les necessitats que vagin sorgint. Per tant, es contemplaran sessions de grup dinamitzades per les persones formadores on es compartiran aspectes més teòrics i pràctics a partir de diàlegs generats per lectures determinades; sessions individuals amb les persones formadores per parlar de qüestions concretes per reflexionar sobre dubtes, actituds o pràctiques; i seguiment o supervisió per part de les persones formadores en relació a qüestions tècniques i conceptuals de materials proposats pel professorat, propostes didàctiques, documentacions, informes… També es contemplaran observacions individuals dutes a terme per les persones formadores en què hi haurà una devolució per a compartir aquestes observacions amb la mestra o el mestre. Finalment es contemplaran intervencions pràctiques en l’acció de manera que la persona nova a l’escola, pugui observar algunes dinàmiques pròpies de l’escola.

Per tal de desplegar tot aquest acompanyament, es treballarà a partir de materials diversos com articles i material audiovisual estructurat per temes, pautes d’observació i d’autoavaluació, material pedagògic, etc.

Finalment, es tanca amb una avaluació i un tancament de l’acompanyament, on es recullen aspectes com la valoració del procés individual de cada persona, a partir de la reflexió i l’autocrítica, i la valoració i el sentir del suport i l’acompanyament per part de les persones formadores i de la resta de l’equip. En aquest moment també es comparteixen les necessitats formatives que encara no s’han cobert i les propostes de continuïtat en la seva formació individual i de grup; també es recullen les propostes de millora per a propers cursos.

En relació als comiats de les persones que deixen el projecte, es tracta de tancaments que hauran d’adaptar-se a les circumstàncies de cada persona, de manera que serà aquesta persona qui expressi les seves necessitats per tal de tancar la seva etapa a l’escola i al projecte de manera sana i constructiva.