El nostre projecte d’escola, com a projecte viu i en constant procés de reflexió i creixement, implica una acurada detecció de necessitats d’aprenentatge de l’equip i de la institució.

Per tal de garantir la connexió, la cohesió i la coherència amb els principis fonamentals del projecte i el creixement integral i global de l’escola, l’equip directiu ha de vetllar per mantenir, afavorir i impulsar processos d’aprenentatge de l’equip i de la institució, sempre des d’una coherència formativa.

Per tal de garantir la connexió, la cohesió i la coherència amb els principis fonamentals del projecte i el creixement integral i global de l’escola, l’equip directiu ha de vetllar per mantenir, afavorir i impulsar processos d’aprenentatge de l’equip i de la institució, sempre des d’una coherència formativa.

Entenem la formació de l’equip docent com una responsabilitat personal i professional que és un factor clau de qualificació de qualsevol experiència educativa i que és un dret de totes les persones de la comunitat educativa: el professorat té el dret de rebre formació com a condició indispensable per renovar i actualitzar les seves pràctiques educatives i per poder, així, interactuar amb els infants de manera cada vegada més conscient; els infants i les famílies tenen el dret de tenir un mestre o una mestra competent, que sigui capaç d’entrar en una relació de constant escolta de la realitat en la contínua transformació en la què els nens i les nenes viuen, i actualitzar les seves pràctiques a partir de processos de reflexió que es generen a través de trobades en què es comparteixen nous coneixements.

Aquesta formació del professorat es valora al voltant del que passa a l’escola en el dia a dia, amb la finalitat de reconèixer que el context més real que pot generar processos de reflexió i que fomenten un creixement professional i personal és aquell que és real, proper i significatiu pel professorat.

Entenem l’escola com un organisme viu i autopoiètic que s’enriqueix de l’intercanvi amb l’exterior, però també amb les accions i actituds de les persones que la integren. Per tal que l’actitud general de l’equip afavoreixi els processos d’aprenentatge, la flexibilitat i la capacitat d’adaptació als canvis, cal que hi hagi unes persones que liderin aquests processos i vetllin per activar-los i mantenir-los. D’aquesta manera, una funció prioritària i fonamental de l’equip directiu serà la creació d’oportunitats, espais i temps per afavorir aquests processos.

Aquesta tasca la concretem amb les següents funcions:

 • Creació, manteniment i enriquiment de la biblioteca pedagògica de l’escola, de manera que aquest espai representi aquesta intenció col·lectiva d’aprendre i fomenti l’estudi i l’aprenentatge de l’equip de mestres, i sigui un reflex de la vitalitat dels processos d’aprenentatge del professorat que habita l’escola.
 • Organitzar visites i estades a altres projectes i escoles que puguin ser fonts d’inspiració, i traspàs d’experiències a l’equip.
 • Impulsar i fomentar els claustres o cicles pedagògics de caràcter formatiu.
 • Crear espais per a la reflexió compartida de l’equip.
 • Fomentar l’intercanvi d’experiències entre membres de l’equip de nivells i de cicles diferents de manera que les pràctiques docents i experiències d’altres cicles o nivells, arribin a moltes persones de l’equip. En aquest sentit, es tracta d’un intercanvi que també es pot afavorir des de la documentació, la comunicació i l’observació. Calen, per tant, espais de comunicació i intercanvi d’idees.
 • Fomentar l’observació, la documentació i la comunicació de processos d’aprenentatge de l’equip i de l’alumnat. L’Equip Directiu ha de ser l’agent principal de foment i estímul dels processos d’observació, documentació i comunicació, creant una literatura pedagògica per tal de deixar història i referents vius i significatius dels processos i de les vivències a l’escola.
 • Coordinar l’intercanvi d’experiències amb altres escoles, fomentant les visites i estades amb la finalitat de compartir vivències i experiències, així com accions educatives de referència, amb la finalitat d’enriquiments mutus.
 • Coordinació amb les persones assessores externes per tenir mirades més àmplies i disposar de més elements crítics per valorar i afavorir els processos dels infants com a equip.
 • Propostes de lectures, articles o xerrades de persones externes, especialistes en temes concrets i d’interès per a l’equip i per al creixement del Projecte Educatiu de l’escola.

El nostre projecte d’escola, com a projecte viu i en constant procés de reflexió i creixement, implica una acurada detecció de necessitats d’aprenentatge de l’equip i de la institució. Aquests processos orgànics són propis d’una escola que es manté flexible a la vida, entenent les dificultats com oportunitats per a la revisió, la reflexió i l’ampliació dels nostres coneixements i de la nostra experiència professional.

En aquest sentit, l’Equip Directiu haurà d’atendre les demandes i les necessitats d’assessorament i formació que sorgeixin de l’equip o que detecti com a necessàries el mateix Equip Directiu; també haurà de liderar i impulsar la formació i el seguiment de les persones que s’incorporen al projecte que, partint de la importància de donar temps a aquestes persones ja que la majoria senten un trencament dels esquemes habituals en incorporar-se a la nostra escola, caldrà acompanyar-les de manera específica i especial en tots els sentits. Per tant, caldrà organitzar trobades de reflexió per compartir temes i coordinar i organitzar grups de treball enfocats a la recerca de respostes a necessitats o dificultats concretes.

Cal impulsar l’observació del professorat als ambients, en la seva pràctica quotidiana amb els infants seguint una pauta d’observació i d’autoavaluació que permeti abastar dimensions d’anàlisi a partir d’una observació acurada abans, durant i després de les seves intervencions, afavorint també l’autoavaluació del professorat i la seva orientació al llarg del curs.

Al nostre projecte educatiu, una de les premisses bàsiques és que la intervenció del professorat sigui coherent amb dos principis bàsics:

 1. L’acompanyament emocional, que implica atendre les necessitats específiques i individuals emocionals de l’alumnat així com l’acompanyament precís en la resolució de conflictes i en els processos de construcció de les relacions i de la identitat de grup i individual dels infants.
 2. Les metodologies coherents amb la manera d’aprendre de l’alumnat, centrades en la vivència i en el paradigma socioconstructivista, que impliquen la confiança en els processos d’autoregulació de l’alumnat així com en la potenciació de l’autonomia personal de l’infant.

Tant l’un com l’altre fan que, conseqüentment, els projecte hagi de contemplar el temps i l’espai per tal que això sigui possible, generant una dinàmica institucional que sigui permeable al canvi i a la transformació. A nivell d’ambient, la responsabilitat recau en el professorat que porta a terme les actuacions pertinents i concretes amb l’alumnat. Aquestes intervencions, després d’observar i analitzar algunes actuacions del professorat de l’escola, es concreten en dimensions d’anàlisi que són referències clares per observar i analitzar com es construeix aquest temps i espai, respectant els principis fonamentals del projecte.

Tot i que aquestes dimensions d’anàlisi comporten la necessitat de ser observades “in situ” i amb el docent en acció,  també permeten obrir l’observació i l’anàlisi de la pràctica docent en altres moments com poden ser la planificació d’aquestes intervencions i les posteriors avaluacions.

D’altra banda, destacar que aquesta pauta també permet que el professorat tingui un recurs per autoavaluar-se i, en el cas de fer alguna demanda d’assessorament a l’equip de coordinació, poder-la situar o contextualitzar en dimensions d’anàlisi com la gestió del temps, clima de l’ambient, gestió i manteniment de l’espai, acompanyament emocional…

Entenem l’acció tutorial com un conjunt d’accions que tenen la finalitat última de potenciar el benestar afectiu i emocional de cada infant per a assolir un aprenentatge significatiu i funcional en un context de grup.

Aquesta acció tutorial, per tant, té funcions, fonamentalment, preventives; però també de detecció i derivació de situacions de diversa índole (socials, psicològiques, cognitives, etc.) als serveis i òrgans propis de la nostra institució (CAS, CAD, EAP, SERVEIS SOCIALS, etc).

L’acció tutorial, tot i que es fa molt visible a través del vincle genuí que es construeix entre els tutors i les tutores i els infants, és responsabilitat de tot l’equip docent ja que, tot i que no siguin totes les persones de l’equip qui despleguen un vincle significatiu amb un grup, sí que entre tots i totes donem suport a aquests vincles, els enfortim, els nodrim i possibilitem el context per tal que siguin possibles.

L’acció tutorial es desplega des de l’inici de l’escolarització a la nostra escola (en general a P3) amb el Temps d’Acollida de l’infant i de la família  i continua la resta del temps que l’infant va avançant a les diverses etapes.

Els tutors i tutores, amb el reconeixement individual i la vinculació personal, donen accés i pas a l’infant perquè aquest renunciï a una part de sí mateix o mateixa a favor del grup. El grup, entès com a unitat de vida, és una construcció dinàmica i orgànica feta de relacions personals on tothom hi té un lloc, pot explorar múltiples possibilitats del seu ésser i sentir-se reconegut de manera individual.

Tot plegat fa que el grup no sigui considerat un ens, sinó una realitat on l’individu forma part del grup, se’n compromet i el cuida. En això, l’adult que acompanya té molta responsabilitat i, per aquesta raó, considerem fonamental que el tutor o tutora sigui assessorat i acompanyat per diferents membres de l’equip com, per exemple, la persona que fa de cap d’estudis o l’especialista d’educació especial.

Algunes de les accions tutorials que duem a terme, i que es concreten al Pla d’Acció Tutorial, són les següents: reunions amb els i les membres de la CAD, reunions amb la persona que fa de cap d’estudis, reunions d’avaluació de grup i individuals, reunions de tutoria amb famílies, reunions de tutoria amb els grups de famílies, el “Temps d’Acollida” a P3 o als cursos on entra un infant nou, el ritual de pas de P5, el ritual de comiat a Sisè, derivacions a la CAD o a la CAS, les colònies i els viatges, les sortides “quinzenals” de banys de natura, les assemblees, les tutories individuals amb l’alumnat, l’elaboració d’informes, els processos a primària, els rituals propis de cada grup, orientació a la secundària a sisè de primària, els contes tradicionals, les documentacions, la coordinació amb agents externs o figures de suport que fan seguiment d’alumnat en particular (CSMIJ o altres EQUIPS EXTERNS)…

L’acció tutorial és un compromís institucional amb la infància que permet que cada nen o nena sigui seguit en el seu procés de socialització, en els seus aprenentatges i en el seu context familiar per tal que el desenvolupament sigui el més integral possible.

Atenent al Projecte Educatiu de Centre, i per tal d’anar desplegant el nostre projecte i poder construir l’escola en funció dels nostres principis i de la nostra mirada, hem definit llocs específics amb perfil professional de manera que les persones que són proposades a través d’aquests llocs reuneixen els requisits necessaris per cada lloc i s’incorporen a l’escola amb la garantia de continuïtat i consolidació del nostre projecte.

Per un costat, a la nostra escola tenim definits llocs específics d’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT i de METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT. Aquests llocs específics van acompanyats d’especialitats docents, per tal de garantir que es cobreixen les necessitats des de totes les etapes i especialitats de la nostra escola.

El document “Llocs específics amb perfil professional”, que forma part dels documents annexos d’aquest PEC, contempla els llocs que tenim definits a la nostra escola.