El projecte de centre enfoca la mirada en un lideratge compartit respectant, sempre, les responsabilitats de cadascú segons el lloc o el càrrec que ocupa.

Entenem la funció directiva des de la perspectiva d’un lideratge transformacional i distribuït i com una eina impulsora amb la voluntat de, entre tots i totes, poder desenvolupar un projecte educatiu de qualitat que assoleixi bons resultats en tots els sentits i que permeti tenir cura de l’organització des d’una mirada holística de manera que tota la Comunitat Educativa sigui un entorn relacional entre les persones.

Aquest lideratge distribuït ens porta a la redacció consensuada d’un Projecte Educatiu de Centre per part de les persones que formem l’equip directiu i s’estén a les persones de l’equip de coordinació i al claustre de mestres.

Al mateix temps, cal destacar que el Projecte de Educatiu de l’Escola Congrés-Indians continua centrat en una estructura interna organitzativa de l’equip directiu que dóna resposta a les nostres necessitats pedagògiques; en aquest sentit, cal tenir en compte que la necessitat de potència pedagògica d’una escola en construcció i en constant creixement, necessita d’una estructura també pedagògica ferma i forta; per tant, cal continuar amb la mateixa estructura interna de distribució de tasques entre les persones de l’equip directiu per tal de continuar creixent amb força i fermesa pedagògica.

Sentim com a responsabilitats de l’equip directiu:

  • La capacitat per prendre decisions i establir complicitats entre totes les persones que formem la Comunitat Educativa.
  • Mostrar el que fa l’escola i per què ho fa, sent transparents en tot moment.
  • Acompanyar als infants, a les famílies i a l’equip en les necessitats que vagin sorgint.
  • Crear un clima de confiança dins de la Comunitat Educativa.
  • Vetllar per una bona comunicació entre les persones que formem la Comunitat Educativa.

En relació al lideratge pedagògic i al personal docent, el projecte de centre enfoca la mirada en un lideratge compartit respectant, sempre, les responsabilitats de cadascú segons el lloc o el càrrec que ocupa.

En aquest sentit, l’equip directiu tenim, i sempre hem tingut, molt present que cada persona té més coneixements d’uns àmbits de l’escola que d’uns altres segons el seu càrrec o lloc. Creiem que hem pogut construir un entorn on la cultura de l’escolta i el respecte hi són molt presents on l’equip docent és un equip altament compromès, amb un alt coneixement d’aspectes pedagògics i amb una gran responsabilitat de formació i implicació en el projecte. És per aquest motiu que sempre hem sentit que tots i totes, en funció dels coneixements de cadascú i de la situació personal i professional, hem anat construint el projecte educatiu i pedagògic de l’escola aportant i treballant conjuntament.

Cal viure com una oportunitat la incorporació de cada persona a l’equip, entenent que totes les persones tenim unes vivències i unes experiències professionals i personals que sempre enriquiran el projecte de l’escola; cal rebre les aportacions de les persones que s’incorporen com quelcom que ens serveix per qüestionar-nos el que estem fent i, el desig de transformar-nos i de transformar, sempre serà una oportunitat per continuar fent camí entenent que aquest serà el motor de la construcció del nostre Projecte Educatiu de Centre. En aquest sentit, les persones que ja formem part de l’equip ens organitzarem per acompanyar a les persones noves per tal de compartir amb elles la nostra idea d’infant de manera que l’acció educativa es desenvolupi amb una coherència amb el nostre Projecte Educatiu de Centre.

Sentim que tenir una bona cura de l’organització serà una de les claus fonamentals perquè el centre funcioni. D’aquesta manera podrem continuar construint una escola de qualitat formada per persones que es senten capaces de continuar fent camí davant les adversitats i de cercar solucions; persones que fomentin la cultura del diàleg i de l’escolta activa com a eixos d’una escola on la convivència es construeix dia a dia.

D’aquesta manera també serà possible continuar desenvolupant mesures d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, un treball coordinat entre docents i amb altres agents i conèixer les fortaleses de cada persona de manera que puguem continuar construint xarxes de relació entre el centre i l’entorn.

El nostre Projecte Educatiu de Centre vetlla per garantir la continuïtat d’aquest construir i crear junts i juntes; l’escola cada curs acull mestres nous i noves, i cal concretar i consolidar, i definir noves actuacions que ens permetin acollir aquestes persones i ajudar-les a trobar el seu lloc, per tal que es puguin anar implicant en tot allò que desitgin.

Per tant, l’equip docent serà el responsable de tot el que fa referència al projecte pedagògic de l’escola, tenint en compte els rols i les responsabilitats de cada persona: mestres tutors i tutores, mestres especialistes, equip directiu, mestres de suport… i altres referents que, tot i no ser oficialment personal docent, sentim que en un sentit en formen part per la tasca que desenvolupen al centre (acompanyants de migdia, personal vetllador, auxiliar d’educació especial i tècnica d’educació infantil).