Per tal d’aconseguir que aquest Projecte Educatiu de Centre garanteixi la flexibilitat i l’obertura necessàries per adaptar-se a les necessitats que vagin sorgint en cada moment, hem considerat necessari partir d’una diagnosi general del moment actual en què es troba l’escola. D’aquesta manera podem assegurar que és un document adequat a la realitat de l’escola i que s’adaptarà sempre que sigui necessari, garantint la viabilitat del document i la seva fonamentació en el marc legal de referència.

El creixement progressiu de l’escola ha fet explícita la necessitat d’una constant transformació, adaptabilitat i molts moments de repensar per tal d’anar donant resposta a les necessitats que han anat sorgint a mesura que els nens i les nenes s’han anat fent grans i ens han permès detectar la necessitat d’activar noves maneres de fer i d’acompanyar per tal de donar resposta a les necessitats pròpies del creixement, que van lligades a noves necessitats autèntiques dels nens i de les nenes segons l’etapa de desenvolupament.

És així com hem anat activant, al llarg dels diferents cursos, noves estratègies i actuacions metodològiques i d’acompanyament emocional fruit de la formació contínua i permanent de l’equip de mestres, i és així com anem construint i consolidant tot el que anem repensant, fent i incorporant.

Sabem que l’educació és la força de transformació més potent; és des de l’educació que podem promocionar els drets humans i la dignitat de les persones i construir, des d’aquí, un futur millor per a tothom, centrant-nos sempre en la igualtat de drets, en la justícia social i en el respecte per la diversitat cultural des d’una responsabilitat compartida per a promoure una igualtat equitativa pública.