En un món tant complex com el contemporani, entenem que l’escola ha d’actualitzar la seva funció per arribar a ser proveïdora d’eines i competències, més enllà de ser un lloc de transmissió i reproducció de coneixement. Aquesta concepció ha estat viva i present des dels nostres inicis i sempre hi hem estat coherents. Per tant, entenem la nostra escola com un espai que ajuda a totes les nenes i a tots els nens a ser protagonistes actius de la seva pròpia realitat, a través de la interacció amb aquesta realitat, sabent imaginar de manera creativa diverses possibilitats de transformació.

En aquest sentit, la funció educativa de la nostra escola es centra en el creixement d’una comunitat de vida, de participació democràtica de recerca intel·lectual, de diàleg i d’aprenentatge. Volem continuar sent una comunitat que ha trencat barreres entre l’escola i les necessitats socials, un espai de cultura on no només s’aprenen conceptes i eines tècniques i codis de la cultura de la humanitat, sinó on també es crea i es construeix una nova cultura i unes noves eines per interactuar amb la realitat.

Una escola on es promou l’autonomia i la independència intel·lectual en total sintonia i coherència amb la realitat; un projecte de centre que s’implica amb els problemes socials, que es fa preguntes sobre el futur de la infància i que constantment repensa i es qüestiona què és important fomentar amb els nens i amb les nenes. És d’aquesta manera com oferim als infants eines i oportunitats que els ajuden a interpretar la societat de la què formen part, a interactuar amb la vida real i a donar resposta a allò que els espera més enllà de la institució escolar.

És per tots aquests motius que el nostre porjecte d’escola s’enfoca a partir de poder donar un impuls a la funció educativa de l’escola entesa com un context de vida que s’adequa a situacions d’aprenentatge reals i significatives pels nens i per les nenes que transiten per la nostra escola, desplegant competències fonamentals per interactuar positivament amb la realitat i construint una actitud competencial coherent amb la identitat activa i constructiva de la infància.

D’aquesta manera, a través de la construcció d’aprenentatges significatius, els infants podran crear, imaginar, pensar i arribar a tenir estratègies per afrontar possibles problemes que els sorgeixin relacionats amb el coneixement, sent capaços i capaces de cercar els recursos necessaris i els continguts que han d’adquirir per solucionar, de manera creativa, aquests problemes, aportant així solucions reals i contextualitzades a les seves necessitats.