Base documental i bibliogràfica  per a la creació del Projecte Educatiu de Centre de l’escola pública Congrés-Indians.

Les següents referències bibliogràfiques han estat la base per a la creació del Projecte Educatiu de l’Escola Congrés-Indians ja que tots els llibres i documents que adjuntem en aquest apartat han estat recursos, inspiracions i font de coneixement per tal d’anar construint la nostra escola.

La seva classificació i ordenació ha estat realitzada en base al caràcter i peculiaritats del projecte per tal de fer més fàcil i accessible la informació.

Així doncs, hem dividit les referències en dos grans blocs que es corresponen als dos pilars fonamentals que sustenten el projecte: l’acompanyament emocional i les metodologies centrades en el paradigma socioconstructivista. Dins d’aquests dos blocs, s’han classificat les referències tenint en compte les anotacions i observacions que ha fet el propi equip.

A través de tots aquests documents hem pogut buscar informació i contrastar el coneixement pràctic amb el teòric, enriquir els nostres plantejaments i buscar recursos concrets.