L’Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

El curs passat se’ns va concedir el Projecte Agenda 21 des de l’Ajuntament. Són moltes les actuacions que en el nostre dia a dia enfoquen la mirada envers aquesta sensibilitat amb el medi ambient: treball amb el compostador, reciclatge, cura de les plantes i de l’hort, menjador ecològic… i desitgem anar creixent cada vegada més tot potenciant aquesta mirada respectuosa amb el nostre entorn.

A l’escola duem a terme tot un seguit d’accions i reflexions amb la voluntat de ser agents actius en la cura del nostre entorn.

 

EL NOSTRE PROJECTE…

EL PATI: UN ESPAI PER VIURE LA NATURA

 

MOTIUS DE LA NOSTRA PRESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA AGENDA 21 ESCOLAR

Al setembre del 2010 vam iniciar una nova escola coneguda amb el nom de “Congrés-Indians”. El projecte d’escola té com a base, entre d’altres coses, la relació entres les persones, els espais i ambients com a catalitzadors del desenvolupament dels infants.

Dins d’aquest marc metodològic, resulta imprescindible aprofitar tots els espais de l’escola com, per exemple, el pati i el jardinet. Com a escola de nova creació estem destinats a mantenir-nos en mòduls prefabricats durant un llarg temps fins que tinguem edifici definitiu. Els mòduls són àrids i hostils i amb poques possibilitats per a incorporar la natura d’una forma significativa. El pati és gris i de ciment dur i, tot i que hi ha algunes plantes, no acaba de ser un entorn suficientment ric. Comptem amb un jardinet cedit per la casa del costat que és una font de situacions i possibles activitats, però necessitem recursos i formació per tal de treure-li més rendiment. Ja estem preparant el terreny per a realitzar un hort i hem muntat el compostador, però intuïm que té moltes més possibilitats que ens agradaria potenciar.

Des de la nostra visió d’escola, entenem que l’aprenentatge global que requereix qualsevol infant no es pot dur a terme entre quatre parets i que el contacte constant amb la natura és imprescindible. Tanmateix, el respecte i les actituds sostenibles no es poden treballar en un marc abstracte i llunyà de la realitat ja que que és imprescindible treballar el coneixement “in situ” a través de les vivències, tant lúdiques com cognitives.

Així doncs, la nostra intenció és enriquir el pati i el vincle estret i intens que pot existir entre el desenvolupament dels infants i el desenvolupament d’actituds de cura i respecte a la natura. Creure en aquest plantejament i pretendre treballar des d’aquesta doble vessant requereix tenir un pati estimulant i ple d’elements naturals que puguin mantenir una relació rica i profitosa. D’aquesta manera, des d’un punt de vista ecològic, pretenem treballar la natura d’una forma significativa tot creant un espai on es puguin desenvolupar tant projectes científics (p.ex: estudi de formiguers) com possibilitats estètiques i creatives (p.ex: art efímer). Pretenem que el pati sigui un espai que pugui enriquir les aules i també un espai d’observació i aprenentatge en sí mateix. No busquem decorar el pati, sinó crear un habitat, un petit ecosistema on hi hagi canvis, transformacions i es reflecteixin els cicles de la vida per tal que el respecte per la natura sigui fruit del coneixement viscut i de l’emoció i no de la mera abstracció.

D’altra banda, som conscients que tots els elements que incorporem han de ser traslladables  a l’edifici definitiu, per aquesta raó, ens veiem obligats a fer una inversió de temps i una gran dedicació per a trobar recursos que ens permetin transformar una plaça de ciment grisa i àrida en un veritable espai ric i estimulant.

Paral·lelament, volem que també la vida a l’interior de les aules i a d’altres espais enriqueixi el nostre pati i, per aquesta raó, aprofitarem totes les oportunitats que generi la vida a l’escola. Els residus serviran per realitzar compostatge per a l’hort del jardinet, realitzarem produccions artístiques efímeres amb elements recollits al pati que després seran retornats al mateix pati, plantarem petites llavors que després les veurem créixer al jardinet o a l’hort. Considerem imprescindible incorporar als infants i posar-los en contacte amb els cicles ecològics. Però, per tal que els aprenentatges siguin realment significatius, aquest marc ecològic ha de ser un marc proper on les conseqüències tant positives com negatives dels nostres actes amb la natura es puguin contemplar directament.

Pel que fa als recursos humans, comptem amb un claustre implicat i molt motivat que es va incorporant progressivament (a mida que els cursos avancen) amb una línia pedagògica coherent amb la nostra metodologia i projecte d’escola. D’altra banda, les famílies estan molt integrades a la quotidianitat de l’escola. Molts aspectes de l’escola es treballen a través de les comissions que estan integrades per famílies i un membre de l’equip docent. Cada tarda, les famílies, de forma molt organitzada, entren a l’escola a donar suport a les activitats que es realitzen o bé d’acompanyants del seu fill o filla. Aquesta dinàmica també es duu a terme l’hora de dinar. Els monitors i altre personal no docent també té una predisposició  molt gran a col·laborar i participar i es troba molt implicat amb el projecte d’escola.

En definitiva, considerem que comptem amb un projecte coherent i amb una gran font de recursos humans i, el que és més important, molta il·lusió i empenta.

 MOTIVACIÓ

Animar la implicació de més persones o més col·lectius

Comunicar a la comunitat educativa les accions impulsades

Organitzar una comissió que coordini el projecte

DIAGNOSI

Diagnosticar la filosofia de sostenibilitat del centre

Diagnosticar el projecte curricular/programacions des d’una perspectiva de sostenibilitat

Diagnosticar la relació entre com s’aprenen i s’ensenyen els valors de la sostenibilitat ambiental i de sostenibilitat

Diagnosticar l’organització i el clima social del centre per potenciar la participació, la responsabilitat, l’autonomia i la cooperació

Diagnosticar la necessitat d’incrementar la informació i comunicació ambiental

Diagnosticar el consum de recursos i la qualitat ambiental del centre (consum de diferents tipus de materials -paper, plàstic, alumini, fusta, etc.- i generació i gestió dels residus, contaminació acústica, l’estat del verd -a l’interior de l’edifici, al pati, al jardí, hort,etc.- i l’estat biofísic i social d’un parc proper)

Diagnosticar les relacions entre l’interior (ambients) i l’exterior (pati)

PLA D’ACCIÓ

Ajustar el Projecte Educatiu del Centre

Ajustar el projecte curricular/programacions des d’una perspectiva ambiental i de sostenibilitat

Millorar les estratègies d’ensenyament dels valors de la sostenibilitat

Establir estratègies per potenciar la participació, la responsabilitat, l’autonomia i cooperació

Introduir canvis en el consum de recursos i en la qualitat ambiental del centre: reduir el consum de materials, promoure la reducció de residus i la recollida selectiva, reduir la contaminació acústica, millorar o augmentar els espais verds del centre, programar/executar accions al parc

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Fer el seguiment de les accions a realitzar durant el present curs

Realitzar una avaluació final (memòria)

SÍNTESI DE LA PROGRAMACIÓ PREVISTA

Objectius de motivació:

-Incorporar a les noves famílies i animar a la participació.

-Informar i implicar als monitors i personal no docent a les activitats que es duran a terme.

-Informar, a través del bloc i el taulell, de les diverses activitats i mesures dutes a terme.

-Consolidar la comissió engegada aquest any i motivar perquè s’apuntin les famílies nouvingudes.

Activitats de motivació:

-Reunió inici de curs.

-Reunió periòdica d’informació sobre el projecte i de les activitats en les que es requerirà la seva intervenció.

-Publicació  d’articles tant de les activitats realitzades com d’aquelles que es projecten al bloc de l’escola.

-Reunions i trobades periòdiques en funció de les tasques que anem fent.

Objectius de diagnosi:

– Establir l’estat actual del centre pel que fa a sostenibilitat i perspectiva ambiental en relació al projecte curricular, en les metodologies vinculades pel que fa a educació en valors, l’organització social i de participació i la comunicació per tal de potenciar el projecte present.

-Establir l’estat actual del centre pel que fa al consum de recursos i la qualitat ambiental en relació a consum de materials, generació i gestió de residus, contaminació acústica, estat del verd i estat biofísic tot veient les seves potencialitats educatives.

-Establir l’estat actual del centre pel que fa a les relacions entre l’interior (aules) i l’exterior (jardí i pati) tot relacionant-les amb els dos punts anteriors i buscant potenciar les possibilitats educatives.

Activitats de diagnosi:

-Introdució de temes i decisions a les reunions de claustre, coordinació i consell escolar pel que fa a la sostenibilitat i perspectiva ambiental en relació al projecte curricular, en les metodologies vinculades pel que fa a educació en valors, l’organització social i de participació i la comunicació portades a terme fins ara.

– Organització de petites activitats amb els infants, famílies i docents per tal d’elaborar investigacions-projectes que ens doni pistes de l’estat actual del centre.

– Reunions organitzades a nivell de claustre, coordinació, comissió i consell escolar per tal d’establir l’estat actual del centre i potenciar les seves possibilitats educatives. 

Objectius del pla d’acció:

-Realitzar el projecte educatiu de centre des d’una perspectiva de sostenibilitat tot incloent programacions i aspectes curriculars que, dins de la línea metodològica de l’escola, treballin tant els valors i les actituds relacionades amb les vivències.

-Continuar amb la nostra dinàmica d’incloure la participació de les famílies, coherentment amb la metodologia del centre, com una qüestió quotidiana i freqüent tot convidant a les noves famílies a incorporar-se dins de les seves possibilitats.

-Introduir canvis sostenibles en el consum de recursos i en la qualitat ambiental del centre en relació als materials, la reducció de residus i la recollida selectiva, la contaminació acústica, l’augment de l’espai verd tot partint de la diagnosi prèviament realitzada.

-Desenvolupar un vincle amb un parc proper al centre per tal de dur a terme petites accions.

– Desenvolupar un vincle i una relació estreta entre l’interior (aules) i l’exterior (pati) on la relació amb la natura i els elements naturals siguin els mediadors d’aquest vincle.

Activitats del pla d’acció:

-Reunions periòdiques del claustre per elaborar el projecte educatiu tot incloent una perspectiva ambiental i d’educació en valors relacionats amb la sostenibilitat tot consensuant alguns criteris amb les famílies i l’equip no docent.

-Entrades relaxades: les famílies poden estar amb els seus fills i filles fins les 10 del matí participant dels ambients de lliure circulació.

-Implicació tallers i propostes: cada tarda es compta amb algunes famílies per a la realització de tallers i propostes.

-Participació a les comissions: les comissions tenen diferents temàtiques i objectius i compten amb famílies i docents.

-Elaboració d’una estratègia de canvis pel que fa al consum de recursos i la qualitat ambiental del centre tot partint de la diagnosi que es realitzi prèviament.

-Visites periòdiques a un parc proper al centre i dur accions en aquell espai.

-Activitats, projectes i petites investigacions que vinculin l’espai de pati amb l’espai interior, per exemple, estudi de formiguers o produccions amb elements naturals recollits al pati o al parc.

Objectius de seguiment i avaluació:

-Fer un seguiment i valoració, a través de la comissió coordinadora, les activitats i iniciatives dutes a terme durant el primer curs de l’escola.

-Fer un seguiment periòdic de les planificacions, activitats i iniciatives que es portin a terme durant el curs.

-Valorar el curs, el projecte i el pla per a realitzar un recull i memòria del que s’ha anat fent al llarg del curs.

Activitats de seguiment i avaluació:

-Reunió d’inici de la comissió per a fer el recull i la valoració d’aquestes activitats.

-Reunions periòdiques per tal d’anar fent un seguiment i una valoració continuada de les activitats i, d’aquesta manera, anar regulant les diferents propostes per tal que s’ajustin a la realitat de l’escola.

-Valoració del curs, del projecte i del pla d’acció dut a terme durant el curs i realització d’un recull i memòria del que s’ha anat fent al llarg del curs.

Podeu trobar més informació d’aquest projecte de l’Ajuntament clicant aquí.

Articles sobre el reciclatge al Cafè Pedagògic.