El projecte curricular de centre és un document normatiu que recull la distribució dels objectius, continguts, capacitats i criteris d’avaluació que han d’orientar la nostra pràctica docent.
Les mestres hi hem estat treballant intensament ja que ha estat necessària una profunda reflexió per tal d’adequar a la nostra realitat el treball de tot allò que és prescriptiu, mantenint en tot moment les aplicacions pràctiques centrades en una metodologia viva i activa, i el respecte pel ritme individual de cada infant.

En aquesta secció us oferim la distribució curricular que hem elaborat per a l’etapa d’infantil.

Aquest PCC es concreta més detalladament en documents interns del centre on s’especifiquen les actuacions que duem a terme per treballar aquest currículum.

Aquestes actuacions es concreten en tallers, ambients lliures, provocacions als minitallers i línies d’actuació generals del centre.

PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE.

LA TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

L’any 1983, Howard Gardner va publicar Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Aquest llibre va qüestionar la tradicional visió psicològica de la intel·ligència com a única capacitat.

Howard Gardner defensa que tots els individus posseïm vuit intel·ligències independents: la intel·ligència lingüística, la intel·ligència lògico-matemàtica, la intel·ligència visual, la intel·ligència musical, la intel·ligència corporal, la intel·ligència naturalística, la intel·ligència intrapersonal i la intel·ligència interpersonal.

Cada ésser humà té una configuració diferent de les seves fortaleses i les seves debilitats, i és per això que cal que desenvolupem una educació individual, tenint en compte les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat i adequant l’ensenyament a les diverses característiques personals. Hem d’oferir als infants l’oportunitat d’aprendre i de desenvolupar-se segons els diferents estils d’aprenentatge i les diferents intel·ligències que trobem en una aula. Els estils educatius tradicionals han donat una gran importància a la intel·ligència lingüística i a la matemàtica, deixant enrere a tots aquells alumnes les intel·ligències dels quals, no es corresponien amb aquestes.

El nostre Projecte Curricular de Centre responen a la necessitat de què els alumnes aprenguin i desenvolupin les seves fortaleses o intel·ligències dominants i millorin aquelles intel·ligències on hi tenen algun tipus de mancança.

La teoria de les intel·ligències múltiples respon clarament a les capacitats que el Decret 181/2008 de 9 de setembre, estableix per al segon cicle d’educació infantil. El desenvolupament d’aquestes capacitats/intel·ligències permetrà a l’alumne/a créixer de manera integral.

Article “La revolució de les intel·ligències múltiples: de l’homogeneïtzació dels individus a l’educació personalitzada” al Cafè Pedagògic.

Article “Les intel·ligències personificades: la intel·ligència naturalista” al Cafè Pedagògic.

A continuació mostrem un quadre on es pot observar la relació que s’estableix entre les intel·ligències múltiples i les capacitats del currículum.

 

CAPACITATS INTEL·LIGÈNCIES PRINCIPALS HABILITATS
Aprendre a ser i actuar1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. Intel·ligència corporal – Habilitat per utilitzar el cos per expressar idees i sentiments, per dur a terme les activitats i per resoldre problemes.
Aprendre a ser i actuar2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia. Intel·ligència intrapersonal – Autoconeixement, reflexió personal i percepció correcta d’un mateix.- Reconeixement de les nostres pròpies habilitats i de les qualitats de la nostra personalitat.- Presa de consciència de les nostres fortaleses i les nostres debilitats.
Aprendre a pensar i a comunicar4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. Intel·ligència matemàtica – Anàlisis, interpretació i avaluació de la informació utilitzant eines matemàtiques (números, símbols, hipòtesis, arguments…)- Reconeixement de les relacions i les connexions entre coses.-Reconeixement de patrons abstractes.
Aprendre a pensar i a comunicar5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges (verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual). Intel·ligència lingüística Intel·ligència visual-espacial 

 

 

Intel·ligència musical

– Ús efectiu del llenguatge per expressar-se i comunicar informació.- Sensibilitat vers els colors, les formes i l’espai; i habilitat per relacionar-los. Imaginació activa i capacitat de crear imatges i representacions de la realitat.- Habilitat per produir i percebre el ritme, el to i la intensitat dels sons. Sensibilitat vers les diferents expressions musicals.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. Intel·ligència naturalista – Habilitat per distingir, utilitzar i classificar animals i plantes.- Sensibilitat vers la natura i el medi ambient.- Reconeixement de les relacions entre els sistemes naturals.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència. Intel·ligència intrapersonal -Reconeixement de les nostres pròpies habilitats i de les qualitats de la nostra personalitat.
Aprendre a conviure i habitar el món8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.9. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. Intel·ligència interpersonal – Comprensió de l’altre, dels seus sentiments i opinions.- Habilitat per treballar de manera cooperativa.- Habilitats socials per interactuar amb altres persones.

 

1.CAPACITATS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL -P3-

 1.1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.

1.1.1.Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

1.1.2.Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

1.1.3.Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

1.2. Aprendre a pensar i a comunicar

 1.2.1.Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques

1.3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

 1.3.1.Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

1.3.2.Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

1.4. Aprendre a conviure i habitar el món.

 1.4.1.Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes

1.4.2.Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col.laboració amb el grup i cap a la integració social.

2.OBJECTIUS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL -P3-

2.1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d’un mateix.

2.4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

2.5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural.

2.7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. social, físic i material.

2.8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.

3. ÀREES I CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL -P3-

 3.1.DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

 3.1.1. Autoconeixement i gestió de les emocions

 3.1.1.1.Exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi cos: parts, canvis físics, creixement, necessitats bàsiques. Integració de les descobertes en un esquema i una imatge corporals de bases sòlides i flexibles.

3.1.1.2.Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos: emocionals, sensorials i perceptives, motrius, afectives i relacionals, expressives i cognoscitives.

3.1.1.3.Acceptació positiva de les pròpies característiques, tant capacitats com limitacions personals.

3.1.1.4.Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de dificultat: físiques, emocionals, relacionals i intel·lectuals; comptant amb l’ajut de les persones adultes o els iguals.

3.1.1.5.Identificació de les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, enuig i por a partir de les pròpies vivències. Associació amb causes i conseqüències. Relació entre coneixement i acció.

3.1.1.6.Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, plàstic, musical i verbal. Adquisició progressiva del vocabulari referit a les emocions.

3.1.1.7.Confiança i seguretat en els progressos propis. Autoregulació progressiva d’emocions per aconseguir un creixement personal i relacional satisfactori.

 3.1.2. Joc i moviment

 3.1.2.1.Gust i valoració del joc, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi personal i de relació amb si mateix, amb els altres i amb els objectes.

3.1.2.2.Exploració de moviments en relació amb un mateix, els altres, els objectes, i la situació espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi cos.

3.1.2.3.Expressió, a partir de l’activitat espontània, de la vida afectiva i relacional mitjançant el llenguatge corporal.

3.1.2.4.Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri, postures diverses i respiració.

3.1.2.6.Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a l’espai: dintre-fora, davant-darrere, segur-perillós, entre altres, i referits al temps: ritme, ordre, durada, simultaneïtat, espera.

3.1.2.7.Creixement personal en el desenvolupament de diversos jocs: de maternitat, de contrastos, exploratoris, sensoriomotors, simbòlics.

3.1.2.9.Prudència davant algunes situacions de risc o perill.

3.1.3. Relacions afectives i comunicatives

 3.1.3.1.Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics dels altres, sense prejudicis ni estereotips que dificulten la convivència

3.1.3.5.Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg, a l’assumpció de responsabilitats i a la flexibilització d’actituds personals per trobar punts de coincidència amb els altres i arribar a acords.

3.1.4. Autonomia personal i relacional

3.1.4.1.Autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia i rutines referits a la cura del cos: higiene, descans, alimentació, seguretat.

3.1.4.2.Aplicació d’hàbits d’autonomia i rutines en la vida escolar, mostrant iniciativa i esforç per trobar personalment solucions a situacions i dificultats superables, sabent demanar ajuda quan faci falta i acceptar-la quan calgui.

3.1.4.3.Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, escolta, diàleg i respecte.

3.1.4.4.Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, escolta, diàleg i respecte.

3.1.4.5.Incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos per a la salut com a benestar personal i interpersonal.

3.1.4.8.Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos assolits.

 3.2.DESCOBERTA DE L’ENTORN

 3.2.1. Exploració de l’entorn

 3.2.1.1.Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes, paisatges.

3.2.1.2.Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.

3.2.1.4.Identificació de figures planes: triangle, quadrilàter i cercle, que formen part d’elements de l’entorn.

3.2.1.5.Observació i identificació de l’entorn social: l’escola, el carrer, el barri, el poble o ciutat. Reconeixement de pertinença a la família, a l’escola, al grup classe, i les relacions que s’hi estableixen.

3.2.1.7.Identificació de festes, tradicions, històries o llegendes de l’entorn proper i de Catalunya. Interès per participar en activitats socials i culturals i per conèixer manifestacions pròpies de les cultures de companys i companyes de classe.

3.2.1.9.Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com el dibuix o la càmera fotogràfica, entre altres.

3.2.1.11.Respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en actuacions per a la conservació del medi.

3.2.2. Experimentació i interpretació

 3.2.2.1.Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes i materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions i altres propietats.

3.2.2.2.Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.

3.2.3. Raonament i representació

 3.2.3.1.Comparació, ordenació i classificació d’objectes i material, establint relacions qualitatives i quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar regularitats i fer anticipacions.

3.2.3.2.Construcció de la noció de quantitat

3.2.3.3.Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses, adonant-se que són presents en situacions quotidianes i per a què es fan servir: quantitat, identificació, ordre i situació.

3.2.3.6.Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició que ocupen i la distància respecte d’un punt determinat. Orientació en espais habituals de l’habitatge, l’escola i d’entorns coneguts, fent ús de la memòria espacial.

3.2.3.11.Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat, processos, canvis.

3.3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

 3.3.1. Observar, escoltar i experimentar

 3.3.1.1.Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.

3.3.1.2.Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara converses, contextos de joc, activitats de la vida quotidiana i activitats relacionades amb la cultura.

3.3.1.4.Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions.

3.3.1.5.Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.

3.3.1.6.Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies, endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i d’aprenentatge

3.3.1.7.Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació, identificació i captació de la pulsació i ritmes, estructures, qualitats dels sons, melodies i harmonies.

3.3.1.8.Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, pintura, collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i imatge, treballant l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum, enquadrament, punts de vista i llum.

3.3.1.9.Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i plegar, adquirint coordinació òcul manual.

3.3.1.10.Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat d’ordinador, i tampons, per produir missatges escrits o gràfics.

3.3.1.11.Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que comporta.

3.3.1.12.Progressió en el domini i l’ús de la veu, a partir de jocs i de la cançó, així com en les habilitats i actituds necessàries per a l’ús dels instruments musicals.

3.3.1.13.Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials de l’entorn, com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en suport de paper o digital, que contenen text escrit.

3.3.2. Parlar, expressar i comunicar

 3.3.2.1.Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i audiovisuals.

3.3.2.2.Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d’aclarir, organitzar i accedir al propi pensament, per regular la pròpia conducta i la dels altres.

3.3.2.4.Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o fantasies a través del dibuix i de produccions artístiques: musicals, plàstiques, escèniques i audiovisuals.

3.3.2.8.Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de manera apropiada i assertiva.

3.3.2.9.Utilització d’instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.

3.3.3. Interpretar, representar i crear

 3.3.3.1.Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i expressius. Apreciació de l’estètica de les formes literàries -ritme i rima- i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen.

3.3.3.5.Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en l’observació i l’escolta com en els processos creatius artístics.

3.3.3.6.Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera creativa.

3.3.3.8.Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu del món, i representació de personatges, fets i jocs d’expressió corporal.

3.3.3.15.Construcció de la noció de quantitat.

3.3.3.16.Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i dels companys i companyes.

4. CRITERIS D’AVALUACIÓ-P3-

4.1. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació.

4.2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.

4.4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres.

4.5. Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.

4.8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.

4.10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC).

CAPACITATS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL – P4

1.1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.

1.1.1.Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

1.1.2.Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

1.1.3.Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

1.2. Aprendre a pensar i a comunicar

1.2.1.Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques

1.2.2.Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

1.3.Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

1.3.1.Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

1.3.2.Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

1.4.Aprendre a conviure i habitar el món.

1.4.1.Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes

1.4.2.Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

2.OBJECTIUS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL –P4-

2.1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d’un mateix.

2.2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.

2.3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.

2.4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

2.5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural.

2.7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. social, físic i material.

2.8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.

2.9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

3.ÀREES I CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL –P4-

3.1.DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

3.1.1. Autoconeixement i gestió de les emocions

3.1.1.1.Exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi cos: parts, canvis físics, creixement, necessitats bàsiques. Integració de les descobertes en un esquema i una imatge corporals de bases sòlides i flexibles.

3.1.1.2.Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos: emocionals, sensorials i perceptives, motrius, afectives i relacionals, expressives i cognoscitives.

3.1.1.3.Acceptació positiva de les pròpies característiques, tant capacitats com limitacions personals.

3.1.1.4.Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de dificultat: físiques, emocionals, relacionals i intel·lectuals; comptant amb l’ajut de les persones adultes o els iguals.

3.1.1.5.Identificació de les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, enuig i por a partir de les pròpies vivències. Associació amb causes i conseqüències. Relació entre coneixement i acció.

3.1.1.6.Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, plàstic, musical i verbal. Adquisició progressiva del vocabulari referit a les emocions.

3.1.1.7.Confiança i seguretat en els progressos propis. Autoregulació progressiva d’emocions per aconseguir un creixement personal i relacional satisfactori.

3.1.2. Joc i moviment

3.1.2.1.Gust i valoració del joc, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi personal i de relació amb si mateix, amb els altres i amb els objectes.

3.1.2.2.Exploració de moviments en relació amb un mateix, els altres, els objectes, i la situació espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi cos.

3.1.2.3.Expressió, a partir de l’activitat espontània, de la vida afectiva i relacional mitjançant el llenguatge corporal.

3.1.2.4.Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri, postures diverses i respiració.

3.1.2.6.Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a l’espai: dintre-fora, davant-darrere, segur-perillós, entre altres, i referits al temps: ritme, ordre, durada, simultaneïtat, espera.

3.1.2.7.Creixement personal en el desenvolupament de diversos jocs: de maternitat, de contrastos, exploratoris, sensoriomotors, simbòlics.

3.1.2.9.Prudència davant algunes situacions de risc o perill.

3.1.3. Relacions afectives i comunicatives

3.1.3.1.Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics dels altres, sense prejudicis ni estereotips que dificulten la convivència.

3.1.3.2.Interès i confiança per acostar-se afectivament a les emocions de les altres persones. Sensibilitat i percepció de les necessitats i els desitjos dels altres amb progressiva actitud d’ajuda i de col·laboració.

3.1.3.3.Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits.

3.1.3.4.Reflexió sobre les relacions que s’estableixen en els grups i participació en la concreció de normes per afavorir la convivència.

3.1.3.5.Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg, a l’assumpció de responsabilitats i a la flexibilització d’actituds personals per trobar punts de coincidència amb els altres i arribar a acords.

3.1.4. Autonomia personal i relacional

3.1.4.1.Autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia i rutines referits a la cura del cos: higiene, descans, alimentació, seguretat.

3.1.4.2.Aplicació d’hàbits d’autonomia i rutines en la vida escolar, mostrant iniciativa i esforç per trobar personalment solucions a situacions i dificultats superables, sabent demanar ajuda quan faci falta i acceptar-la quan calgui.

3.1.4.3.Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, escolta, diàleg i respecte.

3.1.4.4.Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, escolta, diàleg i respecte.

3.1.4.5.Incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos per a la salut com a benestar personal i interpersonal.

3.1.4.6.Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar activament en la presa de decisions.

3.1.4.7.Desig d’autonomia i iniciativa pròpia.

3.1.4.8.Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos assolits.

3.2.DESCOBERTA DE L’ENTORN

3.2.1. Exploració de l’entorn

3.2.1.1.Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes, paisatges.

3.2.1.2.Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.

3.2.1.3.Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols, vent, entre altres, i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana.

3.2.1.4.Identificació de figures planes: triangle, quadrilàter i cercle, que formen part d’elements de l’entorn.

3.2.1.5.Observació i identificació de l’entorn social: l’escola, el carrer, el barri, el poble o ciutat. Reconeixement de pertinença a la família, a l’escola, al grup classe, i les relacions que s’hi estableixen.

3.2.1.6.Observació de la diversitat de costums, maneres d’interpretar la realitat, procedències, llengües familiars, entre un mateix i els companys i companyes de classe i acceptació d’aquesta realitat com una manera d’aprendre.

3.2.1.7.Identificació de festes, tradicions, històries o llegendes de l’entorn proper i de Catalunya. Interès per participar en activitats socials i culturals i per conèixer manifestacions pròpies de les cultures de companys i companyes de classe.

3.2.1.8.Identificació de diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les persones adultes de l’entorn.

3.2.1.9.Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com el dibuix o la càmera fotogràfica, entre altres.

3.2.1.10.Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups socials, tot establint relacions de respecte i col·laboració amb les persones de l’entorn proper.

3.2.1.11.Respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en actuacions per a la conservació del medi.

3.2.2. Experimentació i interpretació

3.2.2.1.Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes i materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions i altres propietats.

3.2.2.2.Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.

3.2.2.3.Ús d’instruments d’observació directa i indirecta per a la realització d’exploracions i d’experiències, tant analògics com digitals: lupes, balances i sensors per a la recollida i posterior anàlisi de dades. Iniciació en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

3.2.2.5.Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i plantes en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.

3.2.2.6.Reconeixement dels canvis que es produeixen en animals i plantes en el decurs del seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions d’ésser viu i cicle.

3.2.2.8.Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres.

 3.2.3. Raonament i representació

 3.2.3.1.Comparació, ordenació i classificació d’objectes i material, establint relacions qualitatives i quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar regularitats i fer anticipacions.

3.2.3.2.Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.

3.2.3.3.Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses, adonant-se que són presents en situacions quotidianes i per a què es fan servir: quantitat, identificació, ordre i situació.

3.2.3.4.Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la vida quotidiana. Identificació de sèries i predicció de la seva continuïtat.

3.2.3.6.Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició que ocupen i la distància respecte d’un punt determinat. Orientació en espais habituals de l’habitatge, l’escola i d’entorns coneguts, fent ús de la memòria espacial.

3.2.3.8.Adquisició progressiva de l’autonomia cognitiva que genera el treball basat en l’experimentació i el raonament, amb la comprovació, el contrast i la justificació com a manera habitual de conèixer i d’elaborar explicacions.

3.2.3.9.Identificació d’alguns canvis en la vida quotidiana i els costums en el pas del temps i en situacions properes. Consciència del pas del temps, els dies, les setmanes, els mesos i les estacions. Ús del calendari.

3.2.3.10.Identificació de canvis que es produeixen en l’entorn i en el temps, establint relacions causa-efecte.

3.2.3.11.Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat, processos, canvis.

 3.3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

 3.3.1. Observar, escoltar i experimentar

 3.3.1.1.Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.

3.3.1.2.Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara converses, contextos de joc, activitats de la vida quotidiana i activitats relacionades amb la cultura.

3.3.1.3.Ús d’estratègies per comprendre els altres quan s’expressen verbalment, adoptant una actitud positiva i de respecte envers les llengües.

3.3.1.4.Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions.

3.3.1.5.Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.

3.3.1.6.Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies, endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i d’aprenentatge.

3.3.1.7.Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació, identificació i captació de la pulsació i ritmes, estructures, qualitats dels sons, melodies i harmonies.

3.3.1.8.Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, pintura, collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i imatge, treballant l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum, enquadrament, punts de vista i llum.

3.3.1.9.Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i plegar, adquirint coordinació òcul manual.

3.3.1.10.Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat d’ordinador, i tampons, per produir missatges escrits o gràfics.

3.3.1.11.Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que comporta.

3.3.1.12.Progressió en el domini i l’ús de la veu, a partir de jocs i de la cançó, així com en les habilitats i actituds necessàries per a l’ús dels instruments musicals.

3.3.1.13.Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials de l’entorn, com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en suport de paper o digital, que contenen text escrit.

3.3.1.14.Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les habilitats lingüístiques i expressives.

3.3.2. Parlar, expressar i comunicar

 3.3.2.1.Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i audiovisuals.

3.3.2.2.Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d’aclarir, organitzar i accedir al propi pensament, per regular la pròpia conducta i la dels altres.

3.3.2.4.Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o fantasies a través del dibuix i de produccions artístiques: musicals, plàstiques, escèniques i audiovisuals.

3.3.2.8.Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de manera apropiada i assertiva.

3.3.2.9.Utilització d’instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.

3.3.2.10.Comunicació a través del codi matemàtic en situacions de la vida quotidiana.

3.3.3. Interpretar, representar i crear

 3.3.3.1.Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i expressius. Apreciació de l’estètica de les formes literàries -ritme i rima- i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen.

3.3.3.2.Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l’escrit.

3.3.3.5.Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en l’observació i l’escolta com en els processos creatius artístics.

3.3.3.6.Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera creativa.

3.3.3.8.Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu del món, i representació de personatges, fets i jocs d’expressió corporal.

3.3.3.13.Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb nombres, símbols i codis que poden ser llegits pels altres i que tenen significats compartits per la societat en contextos reals i situacions progressivament més complexes.

3.3.3.14.Ús de procediments, com ara preguntar, negociar, predir, planificar, raonar, simular.

3.3.3.15.Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.

3.3.3.16.Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i dels companys i companyes.

4. CRITERIS D’AVALUACIÓ-P4- 

4.1. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació.

4.2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.

4.3. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives mútues.

4.4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres.

4.5. Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.

4.6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica.

4.8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.

4.10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC).

1.CAPACITATS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL –P5-

 1.1.  Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.

1.1.1.Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

1.1.2.Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

1.1.3.Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

1.2. Aprendre a pensar i a comunicar

 1.2.1.Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques

1.2.2.Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

1.3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

 1.3.1.Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

1.3.2.Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

1.4. Aprendre a conviure i habitar el món.

 1.4.1.Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

1.4.2.Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

 2.OBJECTIUS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL –P5-

2.1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d’un mateix.

2.2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.

2.3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.

2.4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

2.5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural.

2.6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin.

2.7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. social, físic i material.

2.8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.

2.9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

2.10. Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.

 3.ÀREES I CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL –P5-

 3.1.DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

 3.1.1. Autoconeixement i gestió de les emocions

 3.1.1.1.Exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi cos: parts, canvis físics, creixement, necessitats bàsiques. Integració de les descobertes en un esquema i una imatge corporals de bases sòlides i flexibles.

3.1.1.2.Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos: emocionals, sensorials i perceptives, motrius, afectives i relacionals, expressives i cognoscitives.

3.1.1.3.Acceptació positiva de les pròpies característiques, tant capacitats com limitacions personals.

3.1.1.4.Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de dificultat: físiques, emocionals, relacionals i intel·lectuals; comptant amb l’ajut de les persones adultes o els iguals.

3.1.1.5.Identificació de les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, enuig i por a partir de les pròpies vivències. Associació amb causes i conseqüències. Relació entre coneixement i acció.

3.1.1.6.Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, plàstic, musical i verbal. Adquisició progressiva del vocabulari referit a les emocions.

3.1.1.7.Confiança i seguretat en els progressos propis. Autoregulació progressiva d’emocions per aconseguir un creixement personal i relacional satisfactori.

 3.1.2. Joc i moviment

 3.1.2.1.Gust i valoració del joc, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi personal i de relació amb si mateix, amb els altres i amb els objectes.

3.1.2.2.Exploració de moviments en relació amb un mateix, els altres, els objectes, i la situació espàciotemporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi cos.

3.1.2.3.Expressió, a partir de l’activitat espontània, de la vida afectiva i relacional mitjançant el llenguatge corporal.

3.1.2.4.Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri, postures diverses i respiració.

3.1.2.5.Organització progressiva de la lateralitat.

3.1.2.6.Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a l’espai: dintre-fora, davant-darrere, segur-perillós, entre altres, i referits al temps: ritme, ordre, durada, simultaneïtat, espera.

3.1.2.7.Creixement personal en el desenvolupament de diversos jocs: de maternitat, de contrastos, exploratoris, sensoriomotors, simbòlics.

3.1.2.8. Comprensió i valoració progressiva de la necessitat de normes en alguns jocs.

3.1.2.9.Prudència davant algunes situacions de risc o perill.

3.1.3. Relacions afectives i comunicatives

 3.1.3.1.Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics dels altres, sense prejudicis ni estereotips que dificulten la convivència

3.1.3.2.Interès i confiança per acostar-se afectivament a les emocions de les altres persones. Sensibilitat i percepció de les necessitats i els desitjos dels altres amb progressiva actitud d’ajuda i de col·laboració.

3.1.3.3.Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits.

3.1.3.4.Reflexió sobre les relacions que s’estableixen en els grups i participació en la concreció de normes per afavorir la convivència.

3.1.3.5.Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg, a l’assumpció de responsabilitats i a la flexibilització d’actituds personals per trobar punts de coincidència amb els altres i arribar a acords.

3.1.4. Autonomia personal i relacional

3.1.4.1.Autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia i rutines referits a la cura del cos: higiene, descans, alimentació, seguretat.

3.1.4.2.Aplicació d’hàbits d’autonomia i rutines en la vida escolar, mostrant iniciativa i esforç per trobar personalment solucions a situacions i dificultats superables, sabent demanar ajuda quan faci falta i acceptar-la quan calgui.

3.1.4.3.Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, escolta, diàleg i respecte.

3.1.4.4.Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, escolta, diàleg i respecte.

3.1.4.5.Incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos per a la salut com a benestar personal i interpersonal.

3.1.4.6.Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar activament en la presa de decisions.

3.1.4.7.Desig d’autonomia i iniciativa pròpia.

3.1.4.8.Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos assolits.

3.2.DESCOBERTA DE L’ENTORN

 3.2.1. Exploració de l’entorn

 3.2.1.1.Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes, paisatges.

3.2.1.2.Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.

3.2.1.3.Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols, vent, entre altres, i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana.

3.2.1.4.Identificació de figures planes: triangle, quadrilàter i cercle, que formen part d’elements de l’entorn.

3.2.1.5.Observació i identificació de l’entorn social: l’escola, el carrer, el barri, el poble o ciutat. Reconeixement de pertinença a la família, a l’escola, al grup classe, i les relacions que s’hi estableixen.

3.2.1.6.Observació de la diversitat de costums, maneres d’interpretar la realitat, procedències, llengües familiars, entre un mateix i els companys i companyes de classe i acceptació d’aquesta realitat com una manera d’aprendre.

3.2.1.7.Identificació de festes, tradicions, històries o llegendes de l’entorn proper i de Catalunya. Interès per participar en activitats socials i culturals i per conèixer manifestacions pròpies de les cultures de companys i companyes de classe.

3.2.1.8.Identificació de diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les persones adultes de l’entorn.

3.2.1.9.Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com el dibuix o la càmera fotogràfica, entre altres.

3.2.1.10.Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups socials, tot establint relacions de respecte i col·laboració amb les persones de l’entorn proper.

3.2.1.11.Respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en actuacions per a la conservació del medi.

3.2.2. Experimentació i interpretació

 3.2.2.1.Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes i materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions i altres propietats.

3.2.2.2.Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.

3.2.2.3.Ús d’instruments d’observació directa i indirecta per a la realització d’exploracions i d’experiències, tant analògics com digitals: lupes, balances i sensors per a la recollida i posterior anàlisi de dades. Iniciació en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

3.2.2.4.Mesurament d’objectes manipulables per conèixer-ne les característiques i comparar-los. Ús d’estratègies de mesurament de longitud, capacitat, massa, temps, temperatura, fent estimacions i prediccions i usant unitats no convencionals.

3.2.2.5.Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i plantes en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.

3.2.2.6.Reconeixement dels canvis que es produeixen en animals i plantes en el decurs del seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions d’ésser viu i cicle.

3.2.2.7.Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes de classe, i organitzar-la en els diferents models.

3.2.2.8.Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres.

3.2.2.9. Representació gràfica del procés seguit en l’experimentació i de la interpretació dels resultats.

3.2.2.10. Reconeixement i interpretació de diferents rols observables en entorns propers i quotidians.

 3.2.3. Raonament i representació

 3.2.3.1.Comparació, ordenació i classificació d’objectes i material, establint relacions qualitatives i quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar regularitats i fer anticipacions.

3.2.3.2.Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.

3.2.3.3.Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses, adonant-se que són presents en situacions quotidianes i per a què es fan servir: quantitat, identificació, ordre i situació.

3.2.3.4.Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la vida quotidiana. Identificació de sèries i predicció de la seva continuïtat.

3.2.3.5.Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar reconeixent la modificació de les quantitats i fent estimacions de resultats.

3.2.3.6.Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició que ocupen i la distància respecte d’un punt determinat. Orientació en espais habituals de l’habitatge, l’escola i d’entorns coneguts, fent ús de la memòria espacial.

3.2.3.7.Ús d’estratègies per resoldre situacions que requereixin coneixements matemàtics. Verbalització dels processos i valoració dels resultats.

3.2.3.8.Adquisició progressiva de l’autonomia cognitiva que genera el treball basat en l’experimentació i el raonament, amb la comprovació, el contrast i la justificació com a manera habitual de conèixer i d’elaborar explicacions.

3.2.3.9.Identificació d’alguns canvis en la vida quotidiana i els costums en el pas del temps i en situacions properes. Consciència del pas del temps, els dies, les setmanes, els mesos i les estacions. Ús del calendari.

3.2.3.10.Identificació de canvis que es produeixen en l’entorn i en el temps, establint relacions causa-efecte.

3.2.3.11.Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat, processos, canvis.

3.2.3.12. Elaboració i interpretació de representacions gràfiques senzilles sobre dades de la vida quotidiana.

3.2.3.13. Identificació d’informacions proporcionades pels diferents mitjans de comunicació, i expressió de la pròpia opinió.

3.3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

 3.3.1. Observar, escoltar i experimentar

 3.3.1.1.Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.

3.3.1.2.Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara converses, contextos de joc, activitats de la vida quotidiana i activitats relacionades amb la cultura.

3.3.1.3.Ús d’estratègies per comprendre els altres quan s’expressen verbalment, adoptant una actitud positiva i de respecte envers les llengües.

3.3.1.4.Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions.

3.3.1.5.Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.

3.3.1.6.Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies, endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i d’aprenentatge.

3.3.1.7.Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació, identificació i captació de la pulsació i ritmes, estructures, qualitats dels sons, melodies i harmonies.

3.3.1.8.Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, pintura, collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i imatge, treballant l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum, enquadrament, punts de vista i llum.

3.3.1.9.Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i plegar, adquirint coordinació òcul manual.

3.3.1.10.Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat d’ordinador, i tampons, per produir missatges escrits o gràfics.

3.3.1.11.Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que comporta.

3.3.1.12.Progressió en el domini i l’ús de la veu, a partir de jocs i de la cançó, així com en les habilitats i actituds necessàries per a l’ús dels instruments musicals.

3.3.1.13.Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials de l’entorn, com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en suport de paper o digital, que contenen text escrit.

3.3.1.14.Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les habilitats lingüístiques i expressives.

3.3.2. Parlar, expressar i comunicar

 3.3.2.1.Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i audiovisuals.

3.3.2.2.Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d’aclarir, organitzar i accedir al propi pensament, per regular la pròpia conducta i la dels altres.

3.3.2.3.Ús de recursos expressius del propi cos i de suports visuals en la comunicació oral.

3.3.2.4.Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o fantasies a través del dibuix i de produccions artístiques: musicals, plàstiques, escèniques i audiovisuals.

3.3.2.5.Utilització d’estratègies per fer-se comprendre i per comprendre els altres, amb imitació de models i amb un ús de la llengua cada vegada més acurat: pronunciació clara, estructura gramatical correcta, lèxic precís i variat, entonació i to de veu apropiats.

3.3.2.6.Gust per participar en les converses amb l’ús progressiu de les normes que regeixen els intercanvis lingüístics: torns de parla, atenció, manteniment i canvi de tema, adequació al context, i de les formes establertes socialment per iniciar, mantenir i finalitzar les converses.

3.3.2.7.Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les descobertes, hipòtesis, desitjos, sentiments i emocions, aprenent a contrastar i a incorporar les aportacions dels altres.

3.3.2.8.Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de manera apropiada i assertiva.

3.3.2.9.Utilització d’instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.

3.3.2.10.Comunicació a través del codi matemàtic en situacions de la vida quotidiana.

3.3.3. Interpretar, representar i crear

 3.3.3.1.Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i expressius. Apreciació de l’estètica de les formes literàries -ritme i rima- i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen.

3.3.3.2.Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l’escrit.

3.3.3.3.Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara identificació de paraules significatives i usuals, ús del context i de la forma de l’escrit, reconeixement de lletres, ús de les il·lustracions, gràfics i altres imatges que acompanyen els textos.

3.3.3.4.Iniciativa i interès per produir textos escrits en contextos significatius amb diferents funcions i amb aproximació progressiva a l’escriptura convencional.

3.3.3.5.Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en l’observació i l’escolta com en els processos creatius artístics.

3.3.3.6.Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera creativa.

3.3.3.7.Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de textos, com són ara contes, relats, rodolins i endevinalles, gaudint del plaer de la creació de móns imaginaris a través de les paraules i les imatges.

3.3.3.8.Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu del món, i representació de personatges, fets i jocs d’expressió corporal.

3.3.3.9.Adquisició d’actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a intèrpret, oient, compositor o director: escoltar, observar, interpretar i crear.

3.3.3.10.Ús de llibres, també en format multimèdia, per imaginar, informar-se, divertir-se, estar bé.

3.3.3.11.Utilització d’instruments tecnològics en els processos creatius per al treball amb la fotografia, el vídeo i l’ordinador a través dels programes oberts d’edició de textos, gràfics, presentacions. Expressió audiovisual per crear històries, dibuixar i pintar amb editors gràfics i multimèdia.

3.3.3.12.Iniciació en les habilitats per a l’anàlisi de la llengua, correspondència so-grafia, segmentació sil·làbica, amb ús de vocabulari específic per referir-se a alguns dels seus elements bàsics: paraula, lletra, so, títol. Gust per provar, re formular i reflexionar sobre la llengua.

3.3.3.13.Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb nombres, símbols i codis que poden ser llegits pels altres i que tenen significats compartits per la societat en contextos reals i situacions progressivament més complexes.

3.3.3.14.Ús de procediments, com ara preguntar, negociar, predir, planificar, raonar, simular.

3.3.3.15.Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.

3.3.3.16.Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i dels companys i companyes.

 4. CRITERIS D’AVALUACIÓ-P5- 

4.1. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació.

4.2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.

4.3. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives mútues.

4.4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres.

4.5. Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.

4.6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica.

4.7. Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho.

4.8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.

4.9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.

4.10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC).

L’Avaluació. Article al Cafè Pedagògic “Avaluació, diagnòstic i propostes de millora per al sistema educatiu català a partir de l’estudi de l’informe PISA 2009”.