LA IL·LUSIÓ D’UN PROJECTE EDUCATIU
COMPARTIT I PARTICIPATIU
Una mirada respectuosa envers els infants…
un entorn respectuós amb les persones…

“Les coses dels infants i pels infants, només s’aprenen dels infants”
Loris Malaguzzi

AGRAÏMENT

L’Escola Congrés-Indians naixia el Gener de 2010 després de rebre la proposta d’iniciar aquesta direcció per part de la inspecció del Consorci d’educació. Fruit d’un gran esforç per part de tot l’equip docent i de les famílies, i d’un treball intens i ple d’emoció i il·lusió, el setembre de 2010 obríem les portes de l’escola… A l’altre costat de la tanca ens trobàvem amb infants il·lusionats per descobrir què els esperava a dins, i un gran gruix de famílies emocionades per aquest inici…

Aquí està la màgia d’aquest projecte… aquí està la màgia del nostre dia a dia… la il·lusió, el desig de participar i col·laborar, l’emoció per compartir… l’afany de, junts i juntes, dalt del mateix vaixell, tirar endavant un projecte no només educatiu, sinó un projecte de vida que ens acompanyarà a tots i a totes al llarg de molts anys…

Al infants… perquè aquí cercaran un acompanyament respectuós que els farà sentir, cada dia, que cadascú és com és i que està molt bé com és…
A les famílies, perquè trobaran en aquesta escola i en aquest projecte l’acompanyament que necessitin, i sentiran que junts i juntes compartim la il·lusió i l’esforç pel creixement dels seus fills i filles.
Les mestres… perquè l’entorn que estem creant ens acompanya en el nostre creixement personal i professional. L’escola… el nostre somni fet realitat; un acompanyament respectuós amb els processos de vida dels infants que dóna sentit a la nostra tasca docent.

I tot dins d’un marc de respecte i de cura… L’essència del projecte, la clau i la màgia de tot plegat… CUIDAR LES PERSONES, CUIDAR-NOS ENTRE TOTS I TOTES, SENTIR-NOS ESTIMATS I ACCEPTATS…

Queda molt de camí a recórrer, però l’important és que el fem plegats…

Gràcies a tota la comunitat educativa per tantes il·lusions compartides, per estar tant a prop nostre.

INTRODUCCIÓ

El present projecte de direcció és un document ple de valors i creences que emmarquen les nostres intencions i accions i que té en compte a totes les persones que formem la comunitat educativa de l’escola. Es tracta, per tant, d’un instrument al servei de les persones que té la funció de definir la nostra identitat a partir d’una autonomia organitzativa i funcional. És una proposta que neix d’una profunda reflexió i d’un autèntic exercici de planificació, on es té en compte l’acció conjunta dels òrgans de govern unipersonals i col·legiats.

Entenem el projecte de direcció com una eina molt funcional i útil, sempre i quan sigui elaborat per un equip directiu cohesionat i il·lusionat, sigui coherent en sí mateix i estigui clarament identificat amb el projecte educatiu de centre. Ha de ser un document realista en els seus plantejaments i ha de partir d’una bona diagnosi de la pròpia realitat; ha de generar complicitat i ha de mantenir, en tot moment, una forta coherència amb la pràctica quotidiana a l’escola. El desenvolupament del projecte ha de ser harmònic i complert, i tenir present les possibles legítimes resistències personals i de la comunitat, i les dificultats que puguin anar apareixent.

La fermesa de l’equip docent i la claredat en la nostra pràctica diària pedagògica és la base que garanteix tirar sempre endavant malgrat les adversitats que vagin sorgint: vivim les dificultats com oportunitats que ens ajuden a fer-nos més fortes i que permeten consolidar i fer cada dia més ferm el nostre projecte.

UNA PRIMERA REFLEXIÓ…
…un enfocament centrat en l’educació viva i activa.

Treballar amb ambients lliures, els quals nosaltres anomenem “Ambients lliures per aprendre i conviure” permet una atenció a la diversitat en tots els moments del dia.
Els ambients lliures són espais que respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant. L’acompanyament de les mestres en aquest procés d’aprenentatge es centra en una observació directa i contínua que permet que tots els espais de l’escola estiguin ben preparats perquè l’aprenentatge es generi. El fet de tenir els materials exposats, a disposició dels infants, permet que cada nen o nena sigui el gestor dels seus propis processos de desenvolupament en el coneixement, amb l’acompanyament del mestre o de la mestra.

L’atenció al currículum a través de materials permet que l’infant vagi treballant amb aquells materials que atenen al seu moment d’aprenentatge. L’observació de les mestres i l’atenció a tot el que va passant als ambients permet una atenció individualitzada a través del desenvolupament de projectes reals, que sorgeixen totalment dels interessos de l’alumnat. Aquests projectes s’aniran duent a terme segons els interessos que van manifestant els infants en el seu treball espontani, i es duran a terme amb més o menys infants, segons el nombre de nens i nenes que mostrin interès per uns projectes concrets. D’aquesta manera es materialitzen i es promouen les potencialitats dels nens i de les nenes, i els seus drets a conviure i aprendre en un espai que respongui les seves necessitats individuals. Cal tenir en compte la infància, els seus drets i les seves potencialitats i recursos, de manera que l’escola sigui un espai de qualitat on tots els nens i nenes s’hi sentin realitzats.

Els infants són creatius per naturalesa, i l’escola ha d’afavorir aquesta potencialitat. No podem crear entorns on l’infant acabi sentint que l’adult cerca un model d’alumne, on els nens i les nenes pensin que hi ha un patró al qual han d’atendre, on es generin dinàmiques que facin que el nen acabi creant en tot moment per agradar l’adult, per fer-lo content. Cal que l’entorn sigui ric en estímuls i que tot el que hi succeeix sigui entès com una manifestació del potencial de la persona. Cal un context de recerca d’instruments innovadors on es valori la creativitat de la persona. Un entorn on cada individu s’aculli a les seves pròpies peculiaritats i pugui dialogar amb altres identitats i altres cultures en un intercanvi recíproc i generador.

Els ambients d’aprenentatge han de ser motors per la reflexió, per l’experimentació, pel descobriment, per la manipulació… on cada infant pugui aprendre al seu ritme i on la diversitat sigui viscuda com una riquesa per l’intercanvi i la cooperació.

PILARS FONAMENTALS

El projecte educatiu de l’escola se sustenta sobre dos pilars fonamentals, que són els que donen sentit a tot el que s’anirà desenvolupant al llarg de tot aquest projecte de direcció:
Una mirada respectuosa envers els infants.
Mètodes pedagògics centrats en metodologies actives i vives.

UNA MIRADA RESPECTUOSA ENVERS LA INFÀNCIA…

Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants.
Convivim amb els nens i les nenes amb la voluntat de que se sentin reconeguts, acceptats i estimats i puguin créixer en equilibri i benestar.

El seu progrés en l’autonomia i l’autoregulació dels propis processos el centrem en el desenvolupament de les percepcions emocionals, motrius, socials i cognitives.

L’estreta relació entre límits i llibertat permet un acompanyament centrat en la protecció i la seguretat, vetllant en tot moment perquè prevalgui el sentit de responsabilitat per sobre de l’obediència.

La nostra escola és una comunitat d’aprenentatge on les relacions humanes es produeixen dins d’un enfocament holístic, sempre a través d’una mirada amorosa i sistèmica.

Cal respectar la naturalesa de cada infant tot mantenint la pròpia essència i la manifestació natural i espontània dels nens i de les nenes.

APRENENTATGE ACTIU I VIVENCIAL…

El nostre projecte educatiu es fonamenta en actuacions que dónen resposta a les necessitats d’un món canviant, complex, divers i obert.
Creiem en la importància de formar infants en la reflexió a partir de la investigació/acció, del treball en equip, de plantejaments globalitzats… dins d’un marc que potencïi l’autoaprenentatge en tot moment.

El treball curricular es concreta en tres aspectes fonamentals:
El currículum es genera en l’acció.
Les metodologies de treball són actives i sempre al servei dels infants.
El currículum està exposat als nens i a les nenes.

El nostre dia a dia es concreta en activitats lliures i activitats dirigides. Ambdues metodologies de treball es planifiquen a partir del currículum prescriptiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les activitats lliures es desenvolupen dins dels ambients preparats per aprendre i conviure, on els infants investiguen i es manifesten de manera espontània. D’aquesta manera donem resposta al desenvolupament de totes les potencialitats i dimensions de la persona. Aquests ambients són espais d’autoaprenentatge que permeten el desenvolupament de la seguretat en un mateix o en una mateixa i que potencien l’esperit investigador que tenen tots els infants de manera natural.

Les activitats dirigides es concreten en propostes, tallers i projectes globalitzats. D’aquesta manera oferim als infants el descobriment de materials, la presa de decisions davant de diverses propostes, el treball cooperatiu… L’observació i evolució en els ambients lliures ens permeten planificar aquestes activitats tenint en compte el moment en què es troben els infants.

En tot aquest procés les mestres acompanyem els infants, els observem, hi som presents, proposem, no condicionem, no fem judicis… Les acompanyants preparem els ambients i organitzem el temps i l’espai per afavorir l’autonomia en l’aprenentatge dels nens i de les nenes, evitant una excessiva intervenció per part de l’adult.

Aquest acompanyament respectuós permet que cada infant pugui SER…

ELS PRINCIPIS DE L’ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

Els principis que fonamenten el projecte, i a partir dels quals es concretaran els objectius i les línies d’actuació, són:

– La importància de les relacions humanes dins d’un marc de comunitat i de cooperació.
– La cura de totes les persones que formem la comunitat educativa.
– El reconeixement dels infants com a ciutadans de l’avui, del present…
– La pràctica de l’escolta i del diàleg respectuós.
– La valoració i acceptació de la diversitat.
– L’escola participativa i comunitària.
– La formació de l’equip docent viscuda com una responsabilitat personal i professional.
– La documentació de la vida de l’escola, de tots els àmbits que la formen.
– La qualitat dels espais i dels ambients.
– L’escola com a organisme viu, com a espai de convivència i d’intercanvi relacional entre adults i infants… Un entorn on es pensa, es discuteix i es treballa amb la voluntat de reconciliar allò que un sap amb el que no sap. Un espai equilibrat entre la pedagogia de les emocions i els aprenentatges.
– L’escola com a espai d’infants… que parteix de la mirada dels nens i de les nenes. L’adult ha d’interpretar aquesta mirada i crear un entorn coherent amb els processos de vida dels infants.
– La relació amb l’entorn… La vida ha d’entrar a l’escola, i l’escola ha d’estar estretament relacionada amb l’entorn; les interrelacions entre el medi escolar i social fan que l’escola esdevingui un espai de l’avui i de l’ara.
– Un projecte de direcció democràtic i participatiu, compromès amb les persones, centrat en un bon clima i un alt nivell d’implicació, capaç de transformar els conflictes amb aspectes positius per a la reflexió de manera que permetin el creixement i el desenvolupament professional de les persones, centrat en la presa de decisions consensuada… sempre a través d’una actitud d’escolta i valoració de les diferents creences.

OBJECTIUS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ

• Tenir cura de totes les persones que formen la comunitat educativa.
• Vetllar perquè el marc d’actuació i el creixement de l’escola sempre tingui en compte i es concreti a partir dels principis generals de l’educació viva i activa.
• Donar molta importància a les relacions interpersonals dins de la comunitat educativa.
• Treballar amb sensibilitat i cura.
• Centrar les actuacions dins d’un clima de respecte per les altres persones i per les diferents maneres de pensar.
• Basar-se en la confiança com a principi fonamental dels esdeveniments de la vida de l’escola.
• Centrar el funcionament general del centre a partir d’una línia de treball compartit i cooperatiu, dins d’un clima de col·laboració i participació.
• Viure i entendre l’escola com a institució al servei de les persones.
• Fomentar un clima de convivència centrat en les relacions humanes des d’una mirada amorosa i sistèmica.
• Respectar el principi de responsabilitat dins del marc de la presa de decisions pedagògiques. L’equip docent, sota la supervisió de la inspecció, és l’encarregat d’aprovar tots els temes pedagògics.
• Treballar dins dels marc de Comunitat d’Aprenentatge i formalitzar el reconeixement de l’administració d’aquest funcionament.

Línies d’actuació…

– Creació d’espais de diàleg i escolta.
– Actuacions centrades en la cura i la sensibilitat envers les persones que formem la comunitat educativa.
– Treball en equip fonamentat en la confiança.
– Espais que fomentin la convivència, la participació i la cooperació.
– Cultura de centre sobre els principis de l’educació viva i activa.

ELS INFANTS.

• Actuar sempre a partir d’una mirada de respecte envers els infants.
• Acompanyar i respectar els processos de vida dels infants.
• Centrar la pràctica en una mirada de reconeixement, acceptació i estima.
• Respectar la naturalesa pròpia de cada infant.
• Respectar el “ser” de cada infant, mantenint la seva essència, acceptant la seva manifestació espontània, respectant-los en la seva diversitat, des d’un acompanyament proper i càlid.
• Fomentar el creixement dels infants de manera que esdevingui en un marc d’equilibri i benestar personal i emocional.
• Acompanyar-los en el seu progrés en la pròpia autonomia i autoregulació.
• Centrar les actuacions dels adults sempre sota un objectiu de que l’infant vagi adquirint una responsabilitat pròpia (no obediència).
• Treballar pel desenvolupament de l’autorrealització: desenvolupament de totes les potencialitats i construcció d’aprenentatges diferenciats (processos motrius, emocionals, socials i cognitius).
• Vetllar pel un bon clima de diàleg, respecte, ajuda mútua i acompanyament.
• Afavorir la construcció en l’infant de les pròpies xarxes neuronals que li permetin una adquisició significativa del coneixement.

Línies d’actuació…

– Ambients i espais preparats i adequats a les necessitats dels infants.
– Actuacions que respectin els processos de vida dels infants.
– Atenció individualitzada que doni resposta a les necessitats particulars de cada infant.
– Treball que contempli els diferents potencials dels nens i de les nenes.
– Actuacions que tinguin en compte aspectes motrius, afectius, emocionals, socials i cognitius.
– Introducció progressiva de límits (amb sentit) que permetin progressar en la llibertat de l’infant.
– Creació d’entorns, espais, moments… acollidors, de respecte, de cooperació…

LES FAMÍLIES

• Vetllar perquè les famílies sentin l’escola com una comunitat d’aprenentatge on cadascú hi pot trobar un lloc, sentir-s’hi reconegut…
• Elaborar un pla d’actuació conjunta que fomenti diferents canals de comunicació i diàleg, per tirar endavant el projecte de manera conjunta.
• Cuidar el treball que porten a terme les diferents comissions. Vetllar per una bona coordinació escola-famílies.
• Treballar conjuntament amb la junta de l’AFA, per tal que el projecte vagi fent camí amb l’actuació de totes les persones que en formem part.
• Fer reunions amb pares per fer “formació” sobre com ho fem amb els infants. A partir d’aquí, engegar eines i estratègies organitzatives perquè totes les famílies que vulguin participar activament (acompanyant les mestres dins dels ambients amb els infants) ho puguin fer.
• Potenciar la implicació de les famílies en moments importants per l’escola, de manera que hi tinguin una participació activa: celebració de festes, jornades de portes obertes, acompanyament a les sortides i excursions…
• Vetllar per un bon treball en equip, en un clima de confiança i respecte, respectant sempre la responsabilitat i competència de cada persona dins de l’escola, segons el lloc que ocupa.
• Oferir un marc on les famílies puguin acollir a les noves famílies que cada curs es vagin incorporant a l’escola.

Línies d’actuació…

– Treball en equip.
– Foment de diversos espais de participació: voluntaris externs a l’escola, famílies acompanyants voluntàries dins dels ambients amb els infants, comissions escola-famílies, AFA…
– Escola de famílies. Treball de formació per tal de consolidar l’escola com a Comunitat d’aprenentatge.
– Creació d’espais de comunicació i diàleg.
– Comissions de treball escola-famílies: documentació, valoració, reunions periòdiques (famílies-mestres); treball conjunt.
– AFA: reunions periòdiques, treball cooperatiu, projecte conjunt.
– Creació d’espais d’acollida de noves famílies: festa de l’escola, acompanyaments…

LES MESTRES

• Treballar conjuntament amb les famílies perquè hi hagi una tasca compartida real en la pràctica quotidiana a l’escola (dins dels ambients amb els infants).
• Centrar la pràctica docent de manera que atengui els principis fonamentals de l’escola, que són els que determinen l’àmbit d’actuació amb els infants.
• Acollir les noves mestres que es vagin incorporant a l’escola. Oferir-los una acollida càlida i centrada amb un acompanyament molt proper.
• Acceptar i complir l’horari laboral que l’escola concreti en referència a les hores de permanència al centre.
• Participar en les reunions de famílies, escola de pares, jornada de portes obertes… en l’horari que l’escola determini que es duran a terme aquestes trobades.

Línies d’actuació…

– Formació: interna i externa.
– Espais de treball compartit famílies/mestres.
– Distribució de tasques per atendre totes les necessitats de l’escola tenint en compte les responsabilitats de cada persona segons el lloc que ocupa i les seves potencialitats en àmbits concrets.
– Treball en equip i clima de cooperació.
– Definició conjunta del projecte educatiu de centre. Revisió/actualització coherent amb el creixement de l’escola.
– Acollida de noves mestres.
– Treball compartit en la preparació de les activitats que es preparen per les famílies (escola de famílies, reunions, trobades, xerrades…)
– Formació específica en relació als principis de l’educació viva i activa, i l’acompanyament als infants des d’una mirada respectuosa. Assignació de mestres que ja estan al centre com a acompanyants a les mestres que arriben mentre sigui necessari.

L’AFA (Associació de famílies de l’escola)

• Treballar de manera coordinada i conjunta (equip directiu, claustre de mestres i AFA).
• Vetllar conjuntament pel bon funcionament de les activitats extraescolars de l’escola, de manera que mantinguin un estret lligam i una forta coherència amb el projecte pedagògic del centre.
• Establir i concretar espais de diàleg i intercanvi d’informacions AFA-Escola (reunions periòdiques).
• Treballar conjuntament en totes les activitats que organitza l’AFA de manera que mantinguin una forta coherència amb el projecte educatiu i pedagògic de l’escola.

Línies d’actuació…

– Espais de coordinació i reunions periòdiques.
– Treball conjunt per definir aspectes generals d’escola (no línia pedagògica).
– Participació activa i col•laboració de l’equip directiu. Ajuda en tot el que calgui.
– Definició conjunta mestres-AFA d’activitats extraescolars, acollida matinal o de tarda, activitats organitzades per l’AFA…
– Comissions de mestres i famílies. Procurar que, en la mesura que sigui possible, a cada comissió hi hagi un/a representant de l’AFA de manera que hi hagi un coneixement directe del treball que s’està duent a terme a cada comissió.

L’EQUIP DIRECTIU

• Vetllar perquè totes les persones que formem part del projecte sentim la responsabilitat de formació contínua.
• Treballar conjuntament per tal d’anar concretant els criteris de proposta de nou professorat que s’ha d’anar incorporant a l’escola cada curs.
• Mantenir sempre una actitud d’escolta i de compartir amb el claustre de mestres. Actuar tenint sempre en compte els diversos punts de vista i les diferents opinions sobre el creixement i desenvolupament del projecte d’escola.
• Oferir espais d’intercanvi i vivències directes a l’escola a les noves mestres que s’han d’incorporar en moments futurs.
• Vetllar per l’elaboració/revisió/actualització del Projecte Educatiu de Centre, amb tots els documents que en formen part: normes d’organització i funcionament del centre, projecte curricular de centre, memòria anual, projecte lingüístic, pla d’acollida, programació general anual…
• Gestió òptima dels recursos materials i humans.
• Definir plantejaments institucionals i estructures de participació per tal de que hi hagi una relació amb l’entorn.
• Dur a terme iniciatives i projectes de l’entorn que tinguin sentit pel nostre projecte educatiu.
• Atendre les necessitats de l’entorn.
• Obrir l’escola al barri i a l’entorn, participant-hi de manera activa.
• Treballar conjuntament i en equip en tots els aspectes de gestió i organització de l’escola.
• Treballar conjuntament amb l’AFA en la definició/valoració de totes les activitats que es proposen des d’aquesta associació de manera que mantinguin un fort lligam i una forta coherència amb el projecte educatiu i pedagògic de l’escola.
• Definir la figura d’un coordinador de totes les activitats que es duen a terme en horari no lectiu amb
• Difondre el projecte d’escola i atendre aquelles persones, entitats, escoles… que mostrin interès i que desitgin conèixer de primera mà aquesta manera de fer escola.
• Treballar per la incorporació al projecte d’una persona encarregada de coordinar tota la tasca de les franges no lectives de l’escola (extraescolars, menjador, acollida…) de manera que mantinguin una forta coherència amb la línia pedagògica de l’escola i amb la mirada respectuosa envers els infants.
• Treballar conjuntament amb l’Associació de Famílies de l’escola i amb les comissions de treball de famílies i mestres per tal que les actuacions de lAFA i les comissions siguin coherents amb el projecte educatiu de l’escola.

Línies d’actuació…

– Treball cooperatiu i en equip.
– Documents de centre. Revisió i actualització. Espais de participació en els documents que ho requereixin.
– Reunions amb el professorat sempre que sigui necessari.
– Coordinació en l’acollida de noves famílies.
– Coordinació en l’acollida de noves mestres.
– Coordinació en l’acollida de personal no docent de l’escola.
– Presa de decisions coherent de les noves incorporacions de personal a l’escola.
– Coordinació de tasques i activitats amb l’entorn.
– Vetllar per escola oberta: famílies, entorn…
– Voluntaris. Treball de seguiment i intercanvi.
– Difusió escola. Mitjans de comunicació. Visites mestres…

PERSONAL NO DOCENT

• Crear un clima de diàleg, intercanvi i treball conjunt amb tot el personal no docent de l’escola.
• Cercar espais de reunions periòdiques.
• Sentir la responsabilitat de formació i acceptar les “condicions” de l’equip directiu en quan a la formació contínua a l’escola.
• Elaborar els documents necessaris per tal de concretar les actuacions i responsabilitats de cada persona dins de l’escola.
• Concretar actuacions d’acollida i acompanyament a les noves persones que es vagin incorporant a l’escola.

Línies d’actuació…

– Acollida de persones que s’incorporen al projecte.
– Acompanyament sempre que sigui necessari.
– Concreció de formacions anuals del personal no docent de l’escola.
– Reunions periòdiques.
– Treball coordinat amb la inspecció.
– EAP. Treball coordinat i conjunt.
– Menjador. Acompanyants. Formació contínua segons l’escola proposi cada curs escolar.
– Voluntaris. Acollida i acompanyament. Concreció d’una mestra tutora per cada voluntari.
– Conserge. Reunions periòdiques individuals. Concreció conjunta d’aspectes relacionats amb la tasca de la conserge.
– CRP. Treball conjunt en tot el referent a la formació contínua.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

– Grau de satisfacció de les persones que formem la comunitat educativa.
– Valoració de la qualitat dels espais de diàleg que es van creant.
– Grau de participació de les persones que formem la comunitat educativa.
– Grau d’implicació de les persones.
– Assoliment del currículum per part dels infants. Evolució individual i col·lectiva.
– Estabilitat de l’equip docent.
– Funcionament dels sectors de famílies (AFA) i de famílies i mestres (comissions).
– Eficàcia en el funcionament general del centre.
– Ritme de creixement de la comunitat educativa.
– Relació i participació amb les propostes de l’entorn de l’escola.

 
CONCLUSIÓ

Tot el plantejament del present projecte de direcció gira entorn dels infants. Tot el treball que s’hi proposa, els objectius, les línies d’actuació… han estat elaborades per tal de crear un entorn respectuós amb els infants, centrat en un clima de convivència, que el que ha d’afavorir és que els nens i les nenes puguin créixer i desenvolupar-se d’una manera natural i anar aprenent tot allò que la vida mateixa i l’escola els vagin oferint.

A l’escola som conscients de que cal plantejar l’atenció a la diversitat de l’alumnat en un marc d’educació inclusiva; per tant, creiem que és responsabilitat de l’escola oferir una educació eficaç i de qualitat per tots els nens i nenes, i que aquests sempre estiguin en entorns compartits i comuns. Aquest principi permet atendre l’equitat i la igualtat d’oportunitats, de manera que puguem donar resposta als seus ritmes d’aprenentatge atenent a tots els àmbits: cognitiu, d’interessos i de capacitats. Per tant, l’escola ofereix una resposta educativa que acompanya l’alumnat en el seu procés de maduració personal, cognitiva i de relació amb els i les altres, dins d’un entorn educatiu ordinari.

Des del nostre punt de vista, són principis que permeten que l’infant se senti respectat en la seva essència. Els infants se senten reconeguts dins de l’entorn escolar, senten que es respecta la seva manera de ser, viuen tal i com són i en cap moment senten la necessitat de ser diferents per agradar a l’adult. Aquesta manera de fer permet que l’ambient sigui relaxat i segur per l’infant, fa arribar un missatge de que el que fa l’infant està bé (produccions i altres tasques) si ell s’ha sentit bé mentre ho feia; és un entorn obert i flexible que contempla el respecte per la diversitat de cada nen o nena i permet compartir i reflexionar amb l’adult a partir de la pròpia vivència. L’infant sent que les seves emocions estan bé, que l’adult respecta la vivència i manifestació externa de les mateixes… Aquest respecte permet al nen o nena viure intensament el que sent en cada moment, i va creant un clima de confiança per l’infant que el fa sentir que està bé com és, i que l’adult l’acompanya de prop en el seu creixement. Al mateix temps, són principis que donen un gran marge d’actuació, que permeten que cadascú arribi fins on pot, fins on desitja… i no enquadrem en la recerca d’un model o patró que cal seguir. I el més interessant és que són principis que fomenten la cooperació, i és ben sabut que la cooperació és una gran eina perquè pugui esdevenir un treball conjunt que atengui la individualitat de cadascun dels membres del grup.

NOTA IMPORTANT: aquest projecte de direcció no és més que el recull en un sol document de les aportacions fetes per totes les mestres que vam iniciar l’escola i que la vam crear somiant plegades. Per tant, és un projecte d’equip, un projecte de totes… Ìsabel Rodríguez, Desirée Hortigón, Inma Martínez, Virgínia Coquillat, Lorena Sala i Astrid Ruiz.