La comunicació i el tractament de les llengües a l’escola. Les competències de l’àmbit lingüístic

Les competències de l’àmbit lingüístic a l’escola, que estan desplegades en el document específic que forma part dels documents annexos d’aquest PEC anomenat “Projecte Lingüístic de Centre”, es centren, a la nostra escola, en la utilització del llenguatge com a instrument per interpretar i comprendre la realitat a través de textos orals i escrits, per comunicar-se de manera oral i escrita, i per organitzar i autoregular el pensament, les emocions i la manera de fer.

Com entenem nosaltres l’adquisició de la lectura i l’escriptura?

En relació a la llengua catalana i castellana acompanyem l’alumnat perquè despleguin les competències comunicatives i lingüístiques que facin possible un creixement personal i social que els permetin exercir les habilitats comunicatives per a poder expressar la seva comprensió de la realitat. L’objectiu de la llengua, des del nostre punt de vista, ha de ser la comunicació que permeti als infants relacionar-se amb les persones des d’un profund respecte per la interculturalitat, una actitud positiva vers la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües.

A l’escola també tenim molt present que el desenvolupament de les competències lingüístiques ha de ser a través del tractament d’aquestes llengües des d’una perspectiva interdisciplinària. A l’escola, la llengua catalana serà la llengua vehicular i d’aprenentatge, així com la llengua de comunicació i de cohesió social.

En quan a la Llengua Anglesa, entenem les competències que formen part del currículum com un tot ja que s’interrelacionen entre sí, amb la finalitat de saber comunicar-se oralment i per escrit. Des el nostre punt de vista, és imprescindible oferir contextos molt propers a l’alumnat per utilitzar la llengua estrangera com a mitjà de comunicació i aprenentatge tenint en compte que el coneixement de la llengua anglesa contribuirà al desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural dels infants.

Tal i com es desenvolupa al Projecte Lingüístic i al Projecte Curricular, l’anglès s’inicia a Educació Infantil (P4) i abasta una vessant bàsicament oral fins a 1r de primària. A partir de 2n s’introdueix la llengua escrita, i és a partir de 4t de primàra quan s’estructura molt la llengua i es treballa de manera molt analítica amb la voluntat de sistematitzar aspectes concrets, sense deixar de costat la globalitat.

Entenem el procés de lectura i escriptura com un procés natural que abasta fins a 2n curs de Cicle inicial. Segons els últims estudis neuro-científics, els infants no tenen desenvolupades totes les capacitats cognitives, motrius, sensorials i emocionals per iniciar-se en capacitats cognitives superiors com les matemàtiques i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura fins als sis o set anys.

El nostre Projecte Educatiu de Centre entén l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants. Els ambients són un dels eixos vertebradors de tot aquest projecte sent espais rics, motivadors, estètics i relaxats que afavoreixen l’adquisició dels diferents aprenentatges.

El Currículum del Departament d’Ensenyament també explicita que la lectura i l’escriptura han de ser processos globals i naturals; l’adult o adulta actua com a dinamitzador potenciant l’expressió espontània de cada infant des de la producció comunicativa. Per tant, actua com a model que escriu, que llegeix, com a escrivà (escriu el que l’infant li dicta) i com a usuari o usuària de la llengua escrita.

“Si l’ambient és ric en materials escrits, en interaccions i en pràctiques de lectura i d’escriptura, la capacitat comunicativa en llengua escrita es desenvolupa de manera significativa”. Teberosky 2001.

Per tant, a les etapes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial, treballem l’adquisició de la lectura i l’escriptura de manera globalitzada: a través del món del conte, les cançons, l’ús de materials reals que tenen significat i interès per als infants…

“La lectura i l’escriptura s’ensenya com a una habilitat motora i no com una activitat cultural complexa (…). Als Infants se’ls hauria d’ensenyar el llenguatge escrit, no l’escriptura de lletres”. L. Vigotski (1977)

 

Educació Infantil

Aquesta etapa té l’objectiu de treballar les activitats prèvies de la lectura i l’escriptura i la comunicació oral ja que un infant que no estructura bé una frase o que té dificultats a la parla tindrà dificultats en l’adquisició del llenguatge escrit. El desenvolupament motriu de l’infant també és una part important del desenvolupament d’aquest aprenentatge ja que estableix connexions neuronals entre els dos hemisferis del cervell, estimula la lateralitat i facilita l’adquisició d’habilitats manuals necessàries per dominar el traç.

Per tant, iniciarem el treball de la lectura i l’escriptura des d’un aprofundiment en relació a la motricitat global a partir de sessions de psicomotricitat, contacte amb l’ambient exterior (on hi ha reptes d’equilibri, salt, escalada…,) sessions i activitats musicals, propostes de vida pràctica Montessori (Ambient El Rusc), taller de pintura, propostes plàstiques des dels diferents ambients, etc.

En quan a l’expressió oral i escrita, cal destacar que l’organització de l’escola permet als infants que estiguin tot el dia comunicant-se i relacionant-se  amb els iguals i amb els adults i les adultes. A parlar se n’aprèn parlant. Moments com l’assemblea (atenció, models lingüístics correctes, escolta, adquisició de vocabulari, cançons, rimes, jocs de dits, endevinalles…), els processos (contes, comunicació, música, moviment…), afavoreixen i potencien tot aquest desplegament de la competència oral dels infants.

L’acte d’escriure ha  de ser un acte de plaer; com a acompanyants d’aquest procés, hem de estar atents i atentes per oferir suports i recursos quan sorgeixin dificultats. Els adults i les adultes haurem de detectar aquells infants que no desenvolupen totes les parts del procés: un infant que no dibuixi no podrà situar-se correctament en el paper, agafar el llapis correctament…

Durant l’etapa d’Educació Infantil hem de garantir que els infants tinguin propostes que donin resposta al desenvolupament de les habilitats prèvies a la lectura i l’escriptura.

Cicle Inicial

A l’etapa de Cicle Inicial de Primària, es continuarà el treball que s’ha dut a terme durant l’etapa d’Educació Infantil. Cal destacar que durant els cursos de 1r i 2n s’ha d’anar fent una intervenció més directa en el procés de lectura i d’escriptura dels infants. Així, l’acompanyant ha d’estar més atent o atenta a aquest procés, intervenint i convidant als infants a participar en les propostes de lectura i d’escriptura fent registre dels seus avenços en graelles d’observació.

Cap a meitat de curs, cal haver assolit que els infants tenen adquirida la discriminació auditiva de totes les grafies i que tenen les habilitats de motricitat fina desenvolupades.

A finals del primer trimestre de 2n curs de Cicle Inicial, s’ha d’oferir més acompanyament a aquells infants que encara no mostren una desplegament considerable de l’adquisició d’aquest procés.

En aquest cicle, l’expressió escrita s’acompanya a partir de propostes artístiques dins de l’ambient sempre a la disposició dels infants i taller de pintura, des de la representació gràfica de propostes més vivencials com una eina per estructurar  el pensament  i aprofitar moltes de les propostes que fan els infants habitualment, per tal de poder passar a aquesta representació, propostes de paraules escrites amb o sense suport a la proposta, propostes de lectura i escriptura de l’ambient on es continuen treballant totes les activitats prèvies que hem comentat a l’apartat d’Educació Infantil (lateralitat, motricitat fina, percepció visual…), contes (món de la fantasia, targetes amb imatges reals i referents escrits, escriptura lliure, rimes, presentació de les lletres Montessori, propostes de música (propostes d’escriptura  i de producció on hi hagi relació amb el conte o la cançó proposada), Educació Còsmica Montessori relacionada amb el treball de la llengua, etc.

Tal i com hem comentat a l’inici d’aquest apartat, als documents “Projecte Lingüístic de Centre” i “Projecte Curricular de Centre” es pot consultar tota la concreció del tractament de les llengües a l’escola.