Una dimensió més per a la resolució eficaç de problemes de la vida

Els continguts de coneixement del medi es tracten, principalment, des de les franges de treball globalitzat de procés, tot i que a l’estona de treball analític també hi ha activitats que formen part del pla de treball dels infants que també tracten continguts concrets d’aquest àmbit.

Els banys de natura al bosc i a la muntanya, els banys de cultura, les sortides específiques, l’ambient exterior de l’escola… també són espais i oportunitats per compartir amb els infants aspectes propis d’aquesta àrea.

Per tant, entenem l’àmbit de medi com una dimensió més per aplicar uns coneixements per a la resolució eficaç de problemes de la vida quotidiana en tot el que fa relació al món actual, a la salut, a l’equilibri personal, a la tecnologia, a la vida quotidiana i a la ciutadania.

Les dimensions s’apropen als infants amb la finalitat de desenvolupar un benestar físic, un equilibri personal i la prevenció de malalties; també cal enfocar l’àrea com una eina per comprendre i reflexionar sobre el rol de la tecnologia en la societat actual per poder prendre decisions amb criteris basats en coneixements científics, desenvolupant un esperit crític en relació a la tecnologia per afavorir un consum i un ús més segur, eficient i sostenible; altres aspectes com els hàbits socials de convivència, de responsabilitat i cura del medi ambient o la participació democràtica també poden ser tractats des d’aquesta dimensió del currículum.

El nostre Projecte Curricular de Centre presenta aquesta àrea com una oportunitat per plantejar-se preguntes i concretar-les a partir d’observacions, cercar informació i contrastar-la, interpretar i comunicar la informació, realitzar hipòtesis per donar resposta a les investigacions, argumentar treballs d’investigació i trobar estratègies que afavoreixin el treball col·laboratiu i cooperatiu que es desplega en els processos de grup.

Per tant, ens trobem davant d’una àrea que permet treballar amb profunditat que els aprenentatges que s’hi generen siguin transferibles, significatius i permanents, productius i funcionals.