Un vehicle que ens ajuda a aprendre, a relacionar-nos i a establir noves relacions entre les idees i els coneixements.

Considerem les Noves Tecnologies com un vehicle que ens ajuda a aprendre, a relacionar-nos i a establir noves relacions entre les idees i els coneixements. Com a tals, a l’escola posem l’accent en aquest aspecte i l’aprenentatge de les Noves Tecnologies està vinculat, profundament, amb una nova perspectiva d’aprenentatge en la qual l’infant transforma el coneixement fent ús de les mateixes.

No es tracta, per tant, d’aprendre a fer servir les eines de manera descontextualitzada sinó de donar sentit a les eines tecnològiques a través d’apropiar-se dels codis que els són propis i poder transformar els coneixements inicials en uns altres coneixements més nodrits i complexos.

Introduïm les Noves Tecnologies d’una manera activa

Les Noves Tecnologies, per tant, estan vinculades a la tecnologia de l’aprenentatge, a l’estructuració del coneixement i les seves interrelacions. Les eines no són una finalitat en si mateixes, són un camí per ampliar la nostra consciència i les nostres perspectives d’aprenentatge.

Per tant, és quan l’infant ha adquirit unes habilitats metacognitives bàsiques i la seva maduresa i evolució ha estat desplegada en una sèrie de qüestions prèvies (motricitat, manipulació, representació pròpia…) que introduïm les Noves Tecnologies d’una manera activa coincidint amb la necessitat per part de l’infant d’un aprenentatge més explícit.

És, doncs, cap a 3r de primària quan iniciem aquest treball, ja que abans, a l’etapa 3-7, sentim que l’infant ha de manipular i experimentar amb materials físics estructurats i no estructurats. A mida que l’infant avança en les diferents etapes educatives, la presència de les Noves Tecnologies es va fent més àmplia i intensa, però, en cap cas, substitueix l’aprenentatge a través de les mans o l’experiència sensorial.