Com a escola inclusiva que som, creem nous marcs de convivència i generem noves complicitats que afavoreixen l’equitat i la cohesió social

El Projecte Curricular de Centre de l’Escola Congrés-Indians és un document que s’ha anat construint, i que es segueix construint ja que està en constant actualització, de manera totalment horitzontal des del treball en equip i des de la reflexió de totes les persones que formem part del Claustre de Mestres. La vivència individual i col·lectiva, l’experiència en el dia a dia, els referents pedagògics, els nostres pilars, la mirada, l’entorn… són tot un seguit d’elements que han permès anar construint aquest document que parteix del currículum prescriptiu del Departament d’Educació i que hem adaptat a la nostra escola i a la nostra manera de fer, des de l’autonomia dels centres.

Per tant, la construcció del nostre PCC ha estat un procés elaborat, reflexiu i amb molta participació i que ha comportat una manera de treballar en equip com a etapa i, evidentment, un aprofundiment en els valors i els principis pedagògics que sustenten el nostre projecte. És una proposta que ens aproxima a les competències, als continguts i als criteris d’avaluació per tal de compartir significats, construir-ne de nous i, al mateix temps, fer un treball profund i amb sentit. Es tracta, per tant, d’una manera de treballar i de construir que en cap cas ha pretès un desplegament ràpid i burocràtic sinó que s’ha centrat en establir unes bases sòlides que han marcat una manera de fer i uns hàbits de treball en equip que han potenciat, posteriorment, una feina més ràpida i eficaç en relació al desplegament de la resta d’aspectes curriculars.
L’elaboració del PEC s’ha centrat en una profunda reflexió de les línies a seguir per assentar les bases de la resta de la feina que hem dut a terme per desplegar el currículum amb plenitud. El Projecte Curricular de Centre ha estat elaborat tenint com a punt de partida els següents objectius:

  • Partir de les competències bàsiques pròpies de cada domini desplegant-les seguint un criteri consensuat per totes les persones dels grups de treball.
  • Posar els criteris d’avaluació en relació amb el desplegament de les competències.
  • Prioritzar, de manera orientativa, alguns continguts clau que, per projecte, ens semblen essencials.
  • Elaborar orientacions metodològiques tant per avaluar com per tractar el currículum, que siguin il·lustratives i àmplies, sense tancar-se en tendències concretes, que facilitin l’assoliment de les competències de cada domini.
  • Aprofundir en el domini concret, en les seves competències i en les formes d’avaluar formatives que posen l’infant en el centre del seu aprenentatge.
  • Aprofundir en el Projecte Educatiu de Centre des de la mirada que aporta cada domini.
  • Aproximar-nos a noves formes d’avaluar, estratègies i instruments.
  • Situar l’ordre d’avaluació en tot aquest desplegament.

El Projecte Curricular de Centre forma part dels document annexos a aquest Projecte Educatiu de Centre i és un document que ha estat elaborat tenint en compte una atenció educativa que parteix d’un currículum per a tots els infants i d’un projecte educatiu que planifica unes estratègies metodològiques i organitzatives que garanteixen la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat, així com la previsió de tot el recorregut pel sistema educatiu que garanteix una coherència en totes les etapes per assolir una vida plena i de qualitat i uns resultats personals valuosos.

Quan parlem d’una escola per a tothom ens referim a una escola que reconeix la diversitat com un fet universal, que dóna resposta a tot l’alumnat, que personalitza els aprenentatges perquè cada infant pugui desenvolupar al màxim totes les seves potencialitats, que garanteix el principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats com a dret de tot l’alumnat a rebre una educació integral, que vetlla per la participació i la coresponsabilitat per construir un projecte comú a partir del diàleg, que comunica, que respecta i que es sosté perquè construeix un projecte educatiu compartit i construït per tot el professorat del centre.

Així, com a escola inclusiva que som, creem nous marcs de convivència i generem noves complicitats que afavoreixen l’equitat i la cohesió social, i ens sentim amb una forta voluntat de canvi, de renovació, d’actualització i d’innovació sostingudes de manera que els aprenentatges competencials que apropem al nostre alumnat són la garantia que els permetrà incorporar-se a la societat com a ciutadans actius i assegurar els fonaments sobre els quals han de construir els seus processos formatius al llarg de la vida, sempre tenint en compte les necessitats presents de l’infant i el seu moment vital, evitant avançar processos quan encara no és el moment.