L’Escola Congrés-Indians, un espai per SER

A l’Escola Congrés-Indians creiem profundament que qui fem possible la construcció del nostre Projecte Educatiu de Centre som les persones. Ja des de l’inici del projecte, vam descriure la nostra escola com UN ESPAI PER SER, entenent un SER com la manifestació més profunda de l’essència de cada persona. Per a nosaltres, sempre ha estat important que cada individu de la Comunitat Educativa senti que pot SER en essència, que forma part de l’escola, que hi té un lloc i que, entre totes i tots, construïm i consolidem el projecte de l’escola. Perquè això hagi estat una realitat, ha estat necessari crear i vincular-nos com a persones, des de la complicitat i l’autenticitat, generant relacions d’afecte i credibilitat des del compartir molts moments i molts espais… junts i juntes, dalt del mateix vaixell.

El Projecte de Convivència de l’escola i les Normes d’Organització i Funcionament de Centre regulen totes les actuacions en relació a la bona convivència a l’escola.

Generant complicitats…

Des de l’inici de l’escola sempre hem vetllat per potenciar i afavorir una relació de credibilitat i complicitat entre les persones que formem part de la Comunitat Educativa. Des del nostre punt de vista, és essencial que la relació es centri en la confiança, una confiança que sabem que s’ha d’anar construint des de la relació i el vincle.

En relació amb l’equip de persones que formem part de l’escola, sentim que l’acolliment, la cura i l’escolta són actituds bàsiques i essencials per anar construint aquesta relació. És per aquest motiu que sempre hem procurat cuidar a totes les persones que s’han anat incorporant a l’equip, les hem acompanyat i hem vetllat per establir ponts de comunicació centrats en poder fer arribar sempre allò que es sent, i validant totes les emocions i sentiments d’aquestes persones. Un dels grans tresors que tenim a l’equip és que som totes i tots qui cuidem aquelles i aquells que arriben; quan un o una ha estat cuidat o cuidada, activa un fort sentiment de cura envers les altres persones que van arribant. Aquesta manera de fer ens permet seguir gaudint d’un equip molt cohesionat i on s’hi despleguen moltes complicitats.

En relació als infants, aquesta relació de complicitat i credibilitat envers les persones adultes que els acompanyem es genera a partir de l’acompanyament que reben des d’un profund respecte per les seves necessitats autèntiques. La presència dels adults i de les adultes acompanyants, l’escolta, el respecte per la seva manera de prendre i per les individualitats, l’acceptació envers la seva manera de ser i l’estima en l’acompanyament genera tot un seguit de complicitats que afavoreixen el creixement de la infància i les relacions que es generen entre adults, adultes i infants.

En relació a les famílies, aquesta complicitat es genera des del compartir temps i espai, ja des de l’inici de l’escolaritat. Obrir les portes a les famílies durant el temps d’acollida dels seus infants, conviure en l’espai mentre els seus fills i les seves filles es van integrant a l’escola, relacionar-se amb les mestres i els mestres a l’ambient, compartir estones quotidianes durant els “moments de rebuda” cada dia… són actuacions que ens permeten conèixer-nos i relacionar-nos com a persones, en el sentit més profund de la paraula. És des d’aquest lloc des d’on es pot construir aquesta relació de confiança, complicitat i credibilitat ja que la base que la sosté és una relació autèntica i profunda.

A l’igual que la sensació de seguretat i protecció dels infants està relacionada amb la vinculació amb l’espai i amb les persones que els acompanyen, les famílies també necessiten aquesta sensació de vinculació amb l’equip per sentir aquesta confiança i seguretat amb l’escola. Per això les famílies també necessiten saber i sentir que l’escola és de tots i totes, que hi pertanyen i que hi tenen un lloc, físic i emocional. L’Espai Familiar cobreix una d’aquestes funcions ja que és un espai on les famílies hi poden romandre sempre que vulguin.

I és així com anem generant i construint aquestes relacions de complicitat entre totes les persones que formem part de la Comunitat Educativa ja que no ens imaginem construir un projecte d’escola sense aquestes mirades de complicitat entre les persones que en formem part. Les famílies, mestres i altres persones que ens visiten, parlen i ens ofereixen la seva mirada; els seus comentaris espontanis quan ens expliquen com es senten en relació a l’escola i com és la seva vivència, és un tresor per a nosaltres que ens ajuda a créixer: ens parlen del vincle, de les relacions i de la història humana que anem teixint totes i tots, juntes i junts…

Clima de centre

Al llarg d’aquests anys, hem anat construint una relació respectuosa i propera entre totes les persones que formem la comunitat educativa: equip de mestres, famílies, infants, personal no docent, personal extern… Sempre hem estat conscients, i així ho definíem ja al projecte inicial de l’escola, que som les persones les que fem possibles les coses; per tant, estava a les nostres mans, a través de les relacions i la cura entre les persones de la comunitat, el fet d’aconseguir crear un entorn on les persones ens miréssim amb respecte, on ens cuidéssim entre nosaltres, on ens valoréssim i ens reconeguéssim des d’una relació de credibilitat i de confiança.

En una proposta com la nostra, en què la participació i implicació de les famílies  és molt important, cal que totes les persones de la comunitat tinguem clar quin lloc ocupem i quines responsabilitats ens pertoquen segons aquest lloc. Actualment, valorem molt positivament el camí fet i sentim que hem fet aquest camí perquè tots i totes ens hem mantingut en aquest lloc i hem sabut consolidar aquesta mirada de respecte, confiança i credibilitat. No era un repte senzill ja que, en un entorn on les relacions són tant properes i on la participació de les famílies és tant intensa, cal tenir molt clara la importància d’aquest lloc que ens pertoca.

Per tant, la nostra escola sempre ha tingut com a objectiu fonamental la creació d’una comunitat educativa forta, de manera que ens puguem enriquir totes les persones que en formem part, i que puguem desplegar un sentit de compromís i participació potents. Des del nostre punt de vista, la comunitat educativa sempre ha estat entesa com un sistema de persones que estem estretament vinculades i ordenades en un teixit de relacions entre adults i infants. Perquè els intercanvis entre les persones de la comunitat educativa segueixin vius seguim repensant espais de trobada, d’intercanvi i de relació on es pugui continuar teixint de manera conjunta.

Cal continuar construint i cuidant aquests espais de manera que s’afavoreixin les relacions i que les trobades i les interaccions siguin els principals motors per l’aprenentatge i on també es cuidi el benestar de les altres persones.

És per això que continuem apostant per una escola democràtica que necessita seguir creixent com un lloc on els infants i els adults i les adultes participem conjuntament en projectes amb significat social i cultural.

El significat de la participació com a dinàmica que crea i genera la comunitat es fonamenta en les següents actuacions:

–  Construir relacions significatives dins de l’escola de manera que infants i adults tinguem vincles sòlids entre nosaltres ja que aquest seria el primer pas per construir una cultura comunitària centrada en la convivència.

–  La identitat de l’escola centrada en la xarxa de relacions, una xarxa que es va construint a partir de mitjans formals i informals que l’escola ofereix per afavorir les trobades entre persones de la comunitat.

–  L’escolta com a actitud que permet que es creïn els vincles i com a base de la pedagogia i de la vida en comunitat.

–  Una escola oberta com a espai que promogui la connexió de les persones que en formem part, que obri les portes a les famílies i que sigui inclusiva cercant sempre acords que reflecteixin l’interès general del bé comú.