La convivència a l’escola

Des del nostre inici, hem estat una escola que hem acompanyat a la infància des d’un profund respecte pels seus processos de vida, centrant el seu dia a dia i tots els projectes que s’han anat desenvolupant a partir de la cultura autèntica de la infància. Sentim que aquest acompanyament respectuós sempre ha afavorit la bona convivència al centre i que ha estat la base per no haver-nos trobat mai amb grans conflictes.

Els principis que sentim que sempre han afavorit una bona convivència al centre han estat una forta participació i coresponsabilitat de tota la comunitat educativa i dels agents educatius de l’entorn, que sempre ens han permès centrar-nos en actuacions compartides, coherents, eficients i eficaces que s’han fonamentat en una cultura dialògica i intercultural, basada en l’acord i la norma concretada amb fermesa, rigor i afecte.

Aquestes actuacions globals i integrals han estat la base d’un bon clima necessari per una bona convivència ja que la descentralització de les decisions ens ha portat a una contextualització que ens ha permès una percepció de col·lectiu i flexibilitat, aportant en tot moment propostes clares, properes i integradores. A mesura que hem anat creixent com a escola, hem pogut millorar les actuacions, millores que sempre s’han centrat en la vivència i la realitat de l’escola, i que s’han anat implementant a mesura que ens hem anat trobant en situacions diverses en el nostre dia a dia. En aquest sentit, la millora constant de les actuacions ha permès donar respostes ajustades a les necessitats, establint instruments per anar ajustant les estratègies, les actuacions i els recursos que ens han anat portant a una millor convivència al centre.

Entenem que el foment de la convivència és la base de tot el projecte educatiu, un projecte que es centra en la nostra filosofia educativa i en aquells valors que sentim imprescindibles pel creixement de la infància i de totes les persones de la comunitat amb l’objectiu que l’alumnat pugui gaudir d’una bona relació i acceptació propi i dels i de les altres, per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, social i professional.

Les bases de la convivència a l’escola les centrem en el respecte, la llibertat, la democràcia, el diàleg, la comunicació, el treball conjunt entre l’escola i la família, el coneixement profund d’un mateix o d’una mateixa i dels i de les altres, la diversitat en l’expressió, l’estima, les relacions profundes, l’esforç, la responsabilitat, la inclusió, l’interès pel coneixement, l’acollida, la competència social, l’educació intercultural, l’educació emocional, l’educació per la pau, la coeducació… i un llarg etcètera.

Un dels objectius del nostre projecte educatiu es basa en la creació d’un entorn on s’afavoreixi i es garanteixi el creixement de l’alumnat des del respecte envers un mateix o una mateixa, i envers els i les altres, així com la responsabilitat de crear una societat més acollidora i plural. Quan parlem de convivència no ens limitem a la consideració de la conducta o dels problemes de disciplina; des del nostre punt de vista, la convivència implica que la institució contempli un projecte global d’organització de centre que parteixi de la prevenció.

Un altre dels motius que justifiquen la necessitat d’una bona convivència a l’escola és l’estreta relació que hi ha entre convivència i aprenentatge. L’alumnat es sent motivat per comprometre’s en l’aprenentatge quan, entre altres coses, percep que l’entorn afavoreix l’aprenentatge. En aquest sentit, és imprescindible fomentar un bon clima d’ambient i d’escola, generant una bona cohesió de grup i organització que fomenti la interacció, la participació i el sentiment de pertinença.