A l’Escola Congrés-Indians entenem l’entorn físic en general, i els ambients en concret, com “un mestre o una mestra més”

Tot i que a l’apartat anterior ja hem parlat una mica dels materials, ja que és molt difícil no fusionar l’explicació d’ambients i estètica amb la importància dels materials, en aquest apartat hi aprofundirem una mica més.
La selecció de material que oferim als infants parteix d’una recerca contínua, rigorosa i profunda per part de totes les persones de l’equip. Els materials són un element més que ens permet anar concretant el “com ho fem” per tal d’anar assolint continguts i objectius dels currículums oficials i prescriptius del Departament d’Educació, que són el nostre marc de referència. Els materials dels més petites i de les més petites són poc estructurats i molt oberts a diverses possibilitats, experiències i vivències; tot i que amb infants més grans també continuem amb materials amb aquestes característiques a poc a poc, i per ser coherents amb la manera d’aprendre de les nenes i dels nens quan van creixent i van activant més mecanismes d’abstracció, anem oferint materials més específics, més concrets i més estructurats que van alimentant l’increment d’abstracció de les nenes i els nens al llarg de l’etapa 7-12. En general, procurem que els materials siguin de qualitat i el més naturals possible i, durant l’etapa 3-6, també amb les formes més orgàniques possibles.

La nostra idea de materials

El que concretarem aquí és la nostra idea de materials destacant allò que, de manera generalitzada, sentim que ha d’estar present a tots els ambients de l’escola i que totes les persones de l’equip hem de tenir en compte quan projectem i dissenyem ambients.

 • Materials per a la representació: la representació és fonamental en el desenvolupament del pensament abstracte; és un primer pas per tal que el processament de les vivències i experiències dels infants esdevinguin conceptes i idees elaborades. Sense la representació gràfica és molt difícil que una experiència pugui passar a plans superiors del pensament. Per aquest motiu és bàsic i essencial que en tots els ambients hi hagi materials i microespais preparats per a representar. Aquesta representació no és només necessària en relació a l’adquisició de continguts acadèmics, sinó que també és necessària per canalitzar emocions viscudes o per passar experiències a plans de representació ja que serà d’aquesta manera com podran transformar aquestes vivències en quelcom significatiu i és així com totes les accions educatives podran generar ancoratges significatius que es podran reelaborar.
 • Jocs de taula, tot i que amb moderació, ja que els jocs de taula són un element ric per la socialització i per l’aprenentatge però hem de tenir present que sovint no ofereixen propostes obertes, ni reinterpretables ni afavoreixen la projecció personal de l’infant, trets que són importants en el nostre projecte d’escola; en general, els jocs de taula tenen unes instruccions clares i concretes, i poques possibilitats de sortir a un terreny creatiu i d’improvisació.
 • Elements sonors que produeixin sons discrets i subtils ja que poden afavorir un clima harmònic significatiu i alleugerir tensions o conflictes.
 • Elements olfactius: les olors i els aromes activen el cervell reptilià de forma instantània i ens connecten amb emocions i records. L’olfacte és un sentit important en l’elaboració de la sensació de benestar i plaer i les olors poden marcar la diferència entre “sentir-se a casa” o “no sentir-se a casa” o, fins i tot, activen emocions que poden ser claus en el procés d’aprenentatge. En aquest sentit, els elements olfactius encara tenen més sentit en infants ja que, com que els nens i les nenes estan en procés de desplegament de l’abstracció, encara perceben molt el món vinculant la sensació amb el coneixement.
 • Els elements naturals aporten aromes i olors, i és important i imprescindible la presència de plantes als diferents ambients i espais de l’escola.
 • Elements per a fer massatges per posar-se en contacte amb l’altre, per cuidar, per compartir, per relaxar-se, per trobar moments per parar…
 • Contenidors de fusta, de vímet… que permetin un bon ordre dels materials i una presentació acurada, afavorint també l’estètica de l’ambient.
 • Llibres de coneixements, diccionaris i altres recursos.
 • Suports i espais per al treball individual, així com algunes taules o petits escriptoris.
 • Material de reciclatge per enriquir de manera molt significativa els espais de construcció i les taules de llum. En aquests espais també és important que hi hagi figures que acompanyin les construccions per facilitar tant les proporcions en les construccions com per generar la possibilitat de narracions espontànies i lliures i facilitar així, la projecció a la vida.
 • Material audiovisual, sobretot a partir de Cicle Mitjà de Primària, ja que en aquest moment del desenvolupament és important que els ordinadors tinguessin presència des d’un lloc significatiu i funcional, entenen aquesta eina com un mitjà per desplegar coneixements específics.
 • Materials didàctics en coherència i sintonia amb el moment de desenvolupament dels infants que habitaran l’ambient, amb els seus interessos i amb les seves necessitats individuals i col·lectives.